‘Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid’

Vorige week vrijdag vierden we voor de vijfde keer Koningsdag, waarop onze koning dit jaar zijn 51e verjaardag mocht gedenken. Koning Willem-Alexander mag alweer 5 jaar koning zijn van het koninkrijk der Nederlanden. Bij de gratie Gods. Uit de jaarlijkse enquête over zijn functioneren als koning is te concluderen dat de meeste Nederlanders tevreden zijn over zijn eerste lustrum als koning. Een kwart van de geïnterviewden vindt onze koning zelfs een betere vorst dan zijn moeder Beatrix, die toch ook een zeer geliefde koningin was. Koningin Elizabeth II van Engeland bereikte op 21 april jl. de gezegende leeftijd van 92 jaar. Zij is alweer 66 jaar vorstin van Engeland en de diverse landen die tot het Gemenebest behoren. Met een koningschap van 66 jaar is Koningin Elizabeth II op dit moment zelfs de langst regerende vorst op aarde.
Dat is nog langer dan de langst regerende koning van het volk Israël in de Bijbel: Manasse. Hij werd koning van het Tweestammenrijk Juda op 12-jarige leeftijd en regeerde 55 jaar, staat er in 2 Kronieken 33. Wanneer je het begin van dit hoofdstuk in de Bijbel leest, is dat echter nu niet echt het beeld van een goede koning die wij voor ogen hebben. We lezen van het opnieuw oprichten van offerhoogtes voor de Baäl, van gewijde palen, van aanbidding van de hemel-lichamen, zelfs van een afgodsbeeld van Asjera in het huis van God, het aanstellen van dodenbezweerders en waarzeggers en dat hij het was die zijn zonen door het vuur liet gaan. Vers 9 zegt dat koning Manasse het volk erger liet dwalen dan de omringende heidenvolken. Vol afgrijzen lezen wij dus over het koningschap van Manasse.
Daarin was hij geheel anders dan zijn vader, koning Hizkia, die wij natuurlijk allemaal kennen van het intense gebed dat hij deed toen hij nog te horen kreeg dat hij zou sterven, en de 15 jaar die de Heere nog aan zijn leven toevoegde. Hizkia was het ook die de brieven van Sanherib, koning van de Assyriërs, in de tempel voor de Heere uitspreidde en voor het volk in gebed ging om in deze grote benauwdheid te pleiten op de Naam van Zijn Heere. Ook Manasse kwam, mede door zijn goddeloze levenswandel, in grote ellende terecht. De Bijbel verhaalt ons dat hij werd gevangen genomen met haken, gebonden met bronzen kettingen, en als gevangene naar Babel werd gebracht. Ondanks zijn grote goddeloosheid zocht koning Manasse in zijn ellende toch de Heere. Manasse zal vast en zeker door zijn vader Hizkia talloze keren verteld zijn over de grote daden van de Heere. Een taak die wij als ouders ook hebben, ondanks dat wij niet weten welke keuzes onze kinderen later zullen maken. De Heere liet Zich door Manasse verbidden, verhaalt de kroniekenschrijver dan. Wat een genadig God hebben wij toch dat Hij zelfs naar deze grote zondaar omziet! Manasse kwam tot geloof en mocht het volk alsnog wijzen op het dienen van de grote Koning in de hemel.
Het volk Israël heeft vele koningen als leider van het volk gehad. De Heere had ze zelfs op hun verzoek een koning gegeven, alhoewel Hij Zelf al sinds eeuwen als Koning geregeerd had. We lezen in de vier bijbelboeken 1 en 2 Koningen en 1 en 2 Kronieken van vele koningen die er in onze ogen maar een ‘potje van maakten’ en in de verste verte niet de juiste koning voor het volk van God waren. Zij brachten Gods verbondsvolk helemaal niet bij de Heere en gingen hun volk vaak juist voor in de afgodendienst. Gelukkig zijn er ook vele goede voorbeelden te noemen. Denk daarbij aan koning David, Salomo en de al genoemde Hizkia. Ook voordat er koningen over het volk Israël regeerden, waren er al leiders die het volk wel voorgingen in de weg zoals de Heere die van ons vraagt. Meest bekende voorbeelden zijn natuurlijk Mozes, Jozua en Samuël.
Ook deze koningen en leiders van het volk die ‘deden wat goed was in de ogen van Heere’, waren ondanks dat zij het volk voorgingen in de weg van de Heere, mensen van vlees en bloed en net als alle mensen zondaar in hart en nieren. Zij kwamen dus ook tekort, net als koning Willem-Alexander of koningin Elizabeth, die toch echt het beste met hun volk voor hebben. Er is echter maar één Koning geweest die het volk, of beter Zijn volk, de enige en juiste weg zoals de Heere dat van ons vraagt, heeft voorgeleefd. Die Koning is natuurlijk de Heere Jezus. Hij was én is de Koning zoals de Heere dat bedoeld heeft. Hij leidt Zijn volk in de ware weg des Heeren naar Zijn Vader toe. Sterker nog: Hij heeft het grootste offer gegeven om dat doel te bereiken. Hij heeft het ultieme gedaan voor Zijn volk. Hij is voor al Zijn onderdanen gestorven om te bewerkstelligen dat alle mensen die in Hem geloven voor eeuwig bij de Koning der Koningen mogen komen en blijven. ‘Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid’, lezen we in Openbaring 11 vers 15. Koning Jezus heeft de dood overwonnen en is op Koningsdag de paasmorgen, opgestaan.
De Heere Jezus wil Koning zijn voor alle mensen of je nu in het land van koning Willem-Alexander, koningin Elizabeth, of waar dan ook ter wereld woont. We zagen dat Koning Willem-Alexander een luisterend oor had voor de mensen in Groningen, die schade ondervinden als gevolg van de aardgaswinning. Koning Jezus heeft Zijn oor, oog en bovenal Zijn hart gericht op alle mensen en weet wat een ieder nodig heeft. Als je in Hem gelooft, mag je bovendien uitzien naar de grote Koningsdag: de dag waarop Hij terugkomt op de wolken om Zijn bruid, Zijn volk, tot Zich te nemen. Op de nieuwe aarde zal Hij Koning zijn tot in alle eeuwigheid en mogen wij met Hem iedere dag Koningsdag vieren, ter ere van Hem. Laten we deze Koning dienen en navolgen, ons leven lang. Deze grote en eeuwige Koning verdient al onze eer en hulde!

A.J. ’t Jong

Scriba wijk 3