Immanuël: God met ons.

Mattheüs 1 vers 23

Bijna zeven jaar geleden, op 1 januari 2002 werd de Euro ingevoerd. Het kostte ons Nederlanders veel moeite om er aan te wennen en nog altijd zijn er mensen, die terugrekenen naar de gulden. Twee dingen zijn hetzelfde gebleven: de beeltenis van de koningin op de achterkant. En het randschrift op de twee-euromunt: God zij met ons. Immanuël. Wonderlijk dat dit randschrift niet is verdwenen. Want verwijzingen naar God in het publieke leven vindt je nauwelijks meer.

Nu is dit niet bepaald een teken van diep geloof. Want het Nederlandse volk is een volk dat diep verdeeld is over de vraag of God er is en wie Hij is. Maar toch is er blijkbaar nog het besef dat geld een macht is, die mensen, zelfs volkeren naar de ondergang kan voeren. Denk maar de kredietcrisis. Er een tegenmacht nodig tegen de macht van de afgod geld. Dat randschrift betekent zoiets als: de hemel sta ons bij, als deze munten door onze handen gaan. God zij met ons. Dat is het wat we het allermeest nodig hebben. Dat God met ons is!

Wat houdt het in, dat God met ons is? Laten we eens door Gods Woord bladeren. In Genesis lezen we van Jozef. Hij werd door zijn broers als slaaf verkocht naar Egypte. Hij maakte carrière bij de Egyptische generaal Potifar en later in de gevangenis. De dingen die hij ondernam lukten. Waarom?
Want God was met hem, staat er.
Genesis 39:21a Als God met je is, dan ben je gezegend.

Jozua is de opvolger van Mozes. Hij staat aan het begin van een zware en moeilijke taak. Maar hij wordt bemoedigd:
Zoals Ik met Mozes geweest ben, zo zal Ik met u zijn
Jozua 1:5b Als God met je is, dan krijg je kracht van boven om je taak te volbrengen.

Ik denk aan Psalm 46. De psalm, die zo’n grote rol speelde in het leven van Maarten Luther.
De Here de heerscharen is met ons, een burcht is ons de God van Jacob.
Psalm 46:8 Als God met je is, ben je veilig en beschermd tegen bedreigingen.

Als mensen ontdekken dat God ‘met iemand’ is, dan zoeken ze zijn of haar gezelschap. Om te delen in de zegen van God. De kracht van God. De aanwezigheid van God. Daarover spreekt de profeet Zacharia. Als de eindtijd in Jeruzalem aan zal breken, dan Jeruzalem vol zijn van mensen uit vreemde volken van allerlei taal die de Here zoeken in de tempel. En als er dan een joodse man voorbijkomt dan zullen er wel tien buitenlanders zijn die hem aan de slip van zijn mantel trekken en zeggen: wij willen met u gaan, want we hebben gehoord dat God met u is.
Zacharia 8:23

Mattheüs vertelt over de geboorte van Jezus. Jozef was verloofd met Maria. Officieël was afgesproken dat ze zouden gaan trouwen. Dan blijkt Maria zwanger uit de Heilige Geest. De levendmakende kracht van God zelf. Maar dat wist Jozef niet. Jozef kon niet anders denken, dat Maria gemeenschap had gehad met een ander. Hij kon haar ter verantwoording roepen en haar tot schande maken. Maar hij was een rechtvaardig man. Hij wilde dat niet. Hij wilde haar verlaten om de schande op zich te laden. Liever zelf gesmaad als een man, die zijn verantwoordelijkheid wil ontlopen, dan Maria onderwerp van geroddel. Liever kreeg hij zelf smaad en hoon over zich heen, dan de vrouw, die hij zo liefhad. Maar dan grijpt de hemel in. Een engel verschijnt in een droom en zegt:
Jozef, zoon van David: niet doen. Laat je huwelijk doorgang vinden. Neem Maria in huis. Want wat in haar verwekt is, komt van God. Is uit de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren en die zul je de naam Jezus geven, want Hij is het die het volk zal redden van hun zonden.
Mattheüs 1:20-21

Dan onderbreekt Mattheüs zijn verhaal en zegt: besef goed: dit gebeurt niet zomaar. Hier zit de regie van God achter. Dit alles is gebeurd opdat het schriftwoord van de profeet Jesaja vervuld zou worden:
Zie, de maagd zal zwanger worden, en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons.

Achter deze woorden uit Jesaja zit de geschiedenis van Achaz, de vader van koning Hizkia. Hij wordt bedreigd door vijanden. Maar de Heer geeft hem en zijn land een teken: een jonkvrouw zal een zoon baren en hem de betekenisvolle naam Immanuël geven. God met ons.

Nu vervult God dit woord voor de twee keer, zegt Mattheüs. Toen Gods Zoon geboren werd en de naam Jezus kreeg als redder van ongerechtigheid. Immanuël is Hij. Want als je zonden verzoend zijn, is God met je. Jezus’ komst als het kind van de kribbe is het teken, dat God met ons is. God werkt door Hem met zijn kracht en genade. De dingen van zijn hand lukken tot heil en zegen voor anderen. God sterkt Hem in de opdracht om zijn volk te redden. God geeft hem de overwinning op de vijanden van duivel en dood die het leven bedreigen. Bij Hem zijn we eeuwig geborgen bij God.
Een mens als teken. Nog radicaler, nóg intenser dan bij de mensen in het Oude Testament. God was met hen. Bij Jezus geldt dat al van de moederschoot. De genade van God komt niet bovenóp zijn leven. De kracht van God is met zijn persoon verweven. Want zijn leven, zijn lichaam, zijn hele bestaan is ‘uit de Heilige Geest’. God zelf komt in de persoon van Jezus naar ons toe. Leert. Geneest. Verzoent. Overwint. In de gestalte van een mens. Dat is het evangelie. Als God niet met ons is, sta je er alleen voor. In een situatie zoals van Jozef. Voor een taak zoals Jozua. Voor de strijd zoals Israel. Zoals Luther in zijn tijd. Als vijanden je omgeven. Iemand met je. Iemand naast je. Die je sterkt en redt. Die zelfs zijn leven voor je wilde geven.

Daarom:
ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar. In Christus is God met ons. In Hem komt God naar ons toe en Hij verzekert ons:
Ik ben met U, al de dagen van uw leven, tot aan de voleinding van de wereld
Mattheüs 28:20. Grijp deze Joodse man bij zijn mantel en zegt tot Hem, Heer, ik wil met U gaan, want ik heb gehoord dat God met u is. Ja, dat u de beloofde Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst bent
Jesaja 9:5. Gods Zoon die met ons is. En blijft!

Ds.J.F.Tanghé