Koninklijke majesteit

‘Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg’ (Lukas 4:30)

Een schijnbaar normale wekelijkse synagogedienst in Nazareth. De gemeente is samengekomen. Naar algemeen gebruik is één van de aanwezige mannen opgestaan om de Schriftlezing te doen. Vandaag is de beurt aan Jezus, de zoon van Jozef, de timmerman. Zo kent Nazareth Hem. Meer weet men nog niet van Hem. Maar dat wordt spoedig anders als Hij het gelezen gedeelte gaat uitleggen en toepassen!

‘Heden is deze Schrift in uw oren vervuld!’

Verbazing alom. Verwondering over zoveel woorden van genade. Verwondering die ten slotte omslaat in ergernis en uitmondt in een poging tot doodslag. Zij wierpen Hem uit, buiten de stad met de bedoeling Hem van de steilte af te werpen. Maar Hij … Hij laat niet met Zich doen, wat men wil. Jezus is wel het Lam, Dat Zich naar de slachtbank laat leiden. Jawel. Maar nu nog niet. Tijd en plaats van Zijn dood worden niet door Nazareth bepaald. Het uur daarvan is nog lang niet gekomen.

Jezus is vervuld met de Heilige Geest. Dat ervaart Nazareth nu. Het ervaart de stille majesteit, die deze Dorpsgenoot over Zich heeft. Jezus komt uit de woestijn. Daar is Hij vervuld met de Heilige Geest. Nazareth ervaart dat op een ontzagwekkende manier. Zijn spreken in de synagoge dwingt ontzag af. Zijn weggaan vanuit hun midden niet anders. Jezus gaat verder. Onafhankelijk. Als Nazareth Hem niet wil horen, dan maar Kapernaüm. Nazareth kan Hem niet doden. Maar Nazareth richt wel een teken op van Zijn toekomstig levenseinde door verwerping van Hem tot in de dood! Ongewild bevestigt Nazareth de profetie. ‘Jeruzalem, Jeruzalem, gij die uw vorst veracht!’

Nazareth laat de prelude, het voorspel hierop al horen. Huiveringwekkend preludium!

Wat aangrijpend is dat. Nazareth heeft geen oor en oog voor de Koning van het Koninkrijk. Hebben wij er oor en oog voor? Hebt u/heb jij oog, oor voor Hem? Of heb je het te druk? Geen tijd? Ook aangrijpend. Dat Jezus weggaat, omdat Nazareth Hem verwerpt. Wat een ernstige waarschuwing bevat ook dit vers. Als je Jezus niet je oor leent, als je Jezus niet je hart geeft, gaat Hij weg. In stille majesteit. U en jij willen naar Mij niet horen? Dat is heel erg! Maar dan ga Ik wel weg. Mijn geduld met u en jou is niet eindeloos. Ik ga wel naar anderen, die Mij wel willen horen.

Laat Jezus Zich hier wegsturen? Nee, Hij gáát weg. In stille, Koninklijke majesteit.

Zijn weg voert naar elders. Naar Kapernaüm. Daar zijn wel mensen die Hem nodig hebben. Petrus’ schoonmoeder. Vier mannen en hun zieke vriend. En vele anderen. Jezus gaat Zijn weg. Doelbewust. Koninklijk. Die weg voert naar Jeruzalem. Naar het kruis.

Door dood en graf heen. Naar de hemelse heerlijkheid. Die weg wil Hij gaan. Voor u en jou en mij. Op Zijn tijd en wijze. Daar zal Nazareth niets aan kunnen verhinderen.

Voor u en jou en mij. Bemoedigende gedachte. Troostvolle gedachte. Voor alle benauwden van hart. Hij gaat die weg. Hij gaat ons voor op die weg. Waar wij komen zullen, is Hij al geweest. Dan kan ik er ook door. Dan kom ik er ook door. Dankzij Hem!
Amen

Ds. J.M. v Wijk