Macht

Ik heb macht het leven af te leggen, en Ik heb macht het weer te nemen.
(Johannes 10 : 18m)

In het lijdensevangelie worden wij ook telkens weer opgeschrikt. Judas verraadt de Heere Jezus, Petrus verloochent Hem, Kajafas beschuldigt Hem, Pontius Pilatus veroordeelt Hem, koning Herodus bespot Hem, de discipelen verlaten Hem, de vrouwen beklagen Hem, de soldaten kruisigen Hem en de moordenaars beschimpen Hem. En vertwijfeld vraag ik mijzelf af: “Is de Heere Jezus misschien machteloos te midden van zoveel geweld?”
Bisschop Ryle zegt: “Niets is verder van de waarheid af, dan de gedachte dat de mensen met Jezus kunnen doen wat zij willen. Ja, zelfs de gesel, de speer en de spijkers kunnen geen haar op Zijn hoofd krenken, als Jezus dat niet toelaat…
Want de volle waarheid is dat Jezus Zich vrijwillig overgeeft in de dood.
Zijn dood is niet de dood van een machteloze martelaar, maar van een overwinnend machthebber. “

“Ik heb macht…”
De Heere Jezus verduidelijkt deze woorden aan de hand van het beeld van het afbreken en opbouwen van de tempel. In Johannes 2 staat: “Jezus antwoordde en zei tegen hen: Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem oprichten. De Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in drie dagen oprichten? Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam. Toen Hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden Zijn discipelen zich dat Hij dit tegen hen gezegd had, en zij geloofden de Schrift en het woord dat Jezus gesproken had.”

Het beeld is duidelijk:
Zoals de tempel afgebroken wordt, zo wordt het leven van Jezus afgebroken.
Zoals de tempel opgebouwd wordt, zo wordt het leven van Jezus opgebouwd.
En dat doet de Heere Jezus Zelf: eigenmachtig!
Er zit een groot verschil tussen het leven van de Heere Jezus en mijn leven. Als ik naar mijn leven kijk, word ik regelmatig overspoeld door de dagelijkse gebeurtenissen: ik word meegesleurd in de maalstroom van mijn werk, ik ga kopje onder in de draaikolk van mijn gezin en ik word bedolven onder de golven van mijn zonde. Ja, soms ben ik de greep op mijn leven kwijt en dan heb ik geen been meer om op te staan.
En met name aan het einde van mijn leven, bij het naderen van de dood, slaat mij de schrik om het hart: het leven glipt mij tussen de vingers door. Ik kan niet voorkomen, dat mijn levensdraad wordt doorgesneden en dat ik mijn levens-adem uitblaas. Ik wankel ten dode….
En met het oog op mijn onmacht hoor ik de Heere Jezus spreken over Zijn almacht. Hij getuigt: “Niemand neemt het leven van Mij af; maar Ik leg het van Mijzelf af; Ik heb macht het leven af te leggen, en Ik heb macht het weer te nemen.”
Daarom rest mij slechts één ding: de toevlucht nemen tot Jezus!

Hij is de vaste Rots van mijn behoud
Hij is het leven van mijn leven
Bij Hem ben ik veilig
In Zijn hoede ben ik wel geborgen

Tot slot: welke troost bevat deze tekst nu voor ons?
Calvijn zegt: “Bewonder de vrijwillige overgave van Jezus, want er is geen leven buiten Jezus! En bewonder de opofferende liefde van Jezus, want door Zijn dood is het leven mij bereid!”

Ds. H.J. van der Veen