Meditatie

‘U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen’ (Joh. 5: 39)
Daarom, wie de Schrift met vrucht wil lezen, die moet het om Christus te doen zijn en
dan vindt hij zeker het eeuwige leven.
Aan de andere kant, als ik in de Schrift Mozes en de profeten niet zó bestudeer,
dat ik daaruit leer dat Christus tot heil van mij en alle mensen uit de hemel is nedergedaald, mens geworden is, geleden heeft, gestorven, begraven, opgestaan, ten
hemel gevaren is, dat ik door Hem verzoening met God, vergeving van al mijn zonden, genade, gerechtigheid en het eeuwige leven heb – dan helpt al mijn lezen in
de Schrift helemaal niets tot mijn zaligheid. Door het lezen en het bestuderen van de Heilige Schrift kan ik wel een geleerd iemand worden en er voor anderen uit
preken, maar dat helpt mij allemaal niets. Want als ik Christus niet vind en Hem niet ken, vind ik de zaligheid niet, en het eeuwige leven evenmin; sterker nog, ik vind de bittere dood. Want onze lieve Heere God heeft het zo verordineerd dat er geen andere naam onder de mensen gegeven is om zalig te worden dan de Naam van Jezus (zie Hand. 4).

M. Luther