Ons gebroken bestaan gedragen

Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen. (Matth. 8: 17).

In de lijdenstijd denken we aan Jezus die geleden heeft tot verzoening van onze zonden. Maar de Man van smarten kwam niet alleen om zonde en schuld weg te nemen, maar ook onze zwakheden en ziekten.

We lezen in Mattheüs 8: 14 dat Jezus in het huis van Petrus komt. Daar geneest Hij de schoonmoeder van Petrus die geveld is door hoge koorts die een gevaar voor haar leven is. Als het avond is geworden, komen de inwoners van het dorp Kapernaüm in beweging. Ze brengen velen die door demonen bezeten zijn. De machtige Zoon van God drijft de boze geesten uit met een enkel woord. Jezus is koninklijk bezig, met macht! Het is opvallend dat de evangelist Mattheüs in vers 17 verwijst naar Jesaja 53: Onze zwakheden heeft Hij op Zich genomen, onze ziekten gedragen. Als een machtig Koning verlost Jezus hier mensen. Dat doet Hij door die zwakheden en ziekten op Zich te nemen, over te nemen.

De evangelist Mattheüs benoemt regelmatig dat de Heere Jezus bewogen is met de mens in zijn gebrokenheid. Jezus heeft blijkbaar de hele mens in het oog: onze lichamelijke zwakten en ziekten, onze psychische moeiten en beperkingen, ons ouder worden en aftakelen, ja al onze gebrokenheid. Hij ziet onze pijn alsof het de Zijne is. Hij heeft oog en hart voor de hele mens met lichaam en ziel. Dit verwoordt Zondag 1 van de Heid. Catechismus trefzeker met de woorden: Wat is uw enige troost? Dat ik met lichaam en ziel, zowel in het leven en sterven, niet van mij, maar het eigendom ben van mijn getrouwe Zaligmaker, Jezus Christus.

Vrijwillig laat Christus de heerlijkheid van Zijn Vader achter Zich. Hij komt in het leven van ons mensen die gebroken hebben met God met als gevolg gebrokenheid.

De ziekte, zorg en nood die Jezus om Zich heen ziet, herinnert Hem aan Zijn komende lijden. We lezen in Jesaja 53: 4, 5 Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen (…). Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Huiveringwekkend. Tegelijk zo groots. Zo staat Hij in voor een volkomen heil, naar ziel en lichaam, voor tijd en eeuwigheid. Op de derde dag staat Jezus op. Met een nieuw, verheerlijkt lichaam komt Hij tevoorschijn. Hij is de Eersteling. Allen die Hem hebben lief gekregen, zullen door en met Hem volgen op de laatste dag.

Wij worden geroepen met alles naar Jezus te gaan. Met pijn en gebrokenheid, met zonde en schuld. Wie een beroep op Hem doet, ontvangt wat Hij belooft: al je gebrokenheid en schuld is voor Mij, heel Mijn vergeving en verlossing voor u/jou. Dat kan voor hier en nu wonderlijke genezing en hulp betekenen of kracht om alles te dragen. Het betekent op een dag het nieuwe volmaakt ontvangen. Het betekent verlossing van absolute ellende zonder einde. Hier schittert Jezus. Hier schittert God die Jezus gaf. Hier schittert genade. Hier verheugt Zich de Geest. Die doet niet liever dan ogen openen om God en Jezus te laten schitteren. Wie gaat zien, geeft zich aan Jezus gewonnen. Beter kun je niet doen!

Ds. S.J.Verhey