Pinksteren

‘Die zal van Mij getuigen. En u zult ook getuigen’ (Johannes 14: 26b, 27a).

We vieren a.s. zondag het Pinksterfeest: de 50e dag na Pasen. Wat betekent dat voor ons? Best een beetje moeilijk voor de kinderen. Maar ook voor volwassen is het niet altijd duidelijk. Want de Heilige Geest kun je niet zien, niet voelen. Met het Kerstfeest is het duidelijk: Jezus is geboren en ligt in een kribbe. Op Goede Vrijdag zien we Jezus aan het kruis op Golgotha. Met Pasen vierden we de opstanding van Jezus: het graf was leeg. Maar met Pinksteren? We kunnen er ons moeilijk een voorstelling van maken. Jawel, er gebeurde wel wat in de tempel in Jeruzalem. We lezen dat in Handelingen 2: een geluid van een geweldige windvlaag werd gehoord en tongen van vuur werden gezien op de discipelen. En men hoorde in allerlei talen over de grote werken van God. Wonder op wonder. Dit alles als vervulling van eerder gegeven beloften.

De dag van de vervulling. Dat lazen we in het begin van Handelingen 2: de dag van het Pinksterfeest werd vervuld; het huis werd vervuld met het geluid van een geweldige windvlaag. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Vervulling van de belofte uit Joël: Ik zal Mijn Geest uitstorten op alle vlees (Joël 2:28).  Ook voor jongens en meisjes. Bij de Doop is het al beleden dat de Heilige Geest in ons wil wonen om ons toe te eigenen alles wat ons in Christus is geschonken.

Dus heeft de Heilige Geest alles te maken met Jezus Christus en Zijn volbracht werk. Wat op de Pinksterdag gebeurde is ook vervulling van de woorden, die Jezus had gesproken en die we o.a. lazen in het Evangelie van Johannes.

Jezus had Zijn discipelen getroost vóór Zijn heengaan met de belofte van de komst van die andere Trooster, die bij hen blijven zou. Daarom konden de discipelen met grote blijdschap terugkeren naar Jeruzalem, en hebben ze tien dagen gewacht op de vervulling van de belofte van de komst van de Heilige Geest. Die Geest van de waarheid, Die zal van Mij getuigen. Hij zal niet van Zichzelf spreken. Niet: hier is de Geest of daar werkt de Geest. De Geest werkt dáár waar Jezus verkondigd wordt. Daar moeten we maar op letten. Wat Hij gehoord zal hebben zal Hij spreken (16:13). En de Geest heeft alles gehoord en gezien wat Jezus gedaan en gezegd heeft. Nu geeft de Geest getuigenis van Christus.

Getuigen, dat is vertellen wat waarheid is. Wat echt gebeurd is. Maar wat ook van belang is voor degenen die dit getuigenis horen. Niet als een vrijblijvende geschiedenis. Die je desgewenst naast je neer kunt leggen. Maar een getuigenis dat ons raakt tot in het diepst van ons bestaan. De Geest getuigt van Christus. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen (16:14).

Wanneer getuigt die Geest dan? De Geest getuigt door het Woord. Daar waar het Woord opengaat. In de stilte van je kamer, in het gezin aan tafel, op de club en op de catechisatie. In de samenkomst van de gemeente, waar vanuit het woord gepreekt wordt. De Geest, de andere Trooster, getuigt van Jezus. En zoals op de Pinksterdag de discipelen werden ingeschakeld om de grote werken van God door te geven in de kracht van en vol van de Heilige Geest, zo worden ook nu mensen ingeschakeld om van Hemn van Jezus te getuigen: U zult ook getuigen. Zo zendt de Heere in Zijn goedertierenheid verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie Hij wil en wanneer Hij wil (DL.I.3). Dat wordt duidelijk, ook in Sliedrecht, nu de wijken 2 en 4 binnenkort een nieuwe predikant mogen ontvangen en in wijk 3 het beroepingswerk voortgang mag vinden. Zo zal het getuigenis van Jezus Christus voortgaan. Maar ook u en jij worden ingeschakeld: u zult ook getuigen.

Ds. W.C. Meeuse