Troost

Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Handelingen 19: 2

Een wonderlijke dialoog voert Paulus in Efeze. Het antwoord van de discipelen op bovenstaande vraag verbaast ons wellicht: ‘Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is.’ Uit de reactie van Paulus blijkt dat hij in praktijk brengt wat ik nog elke dag moet leren: luisteren zonder oordeel. Aan hun geloof twijfelt hij niet, maar hij stelt een volgende vraag en onder zijn uitleg worden zij zich bewust van het werk van de Heilige Geest in hun leven. Later komt Paulus er in de Efezebrief op terug: ‘In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.’ De Heidelberger Catechismus zegt: ‘dat Hij ook mij gegeven is om mij door een oprecht geloof deel te laten hebben aan Christus en al zijn weldaden, mij te troosten en eeuwig met mij te blijven.’ Mij troosten en eeuwig met mij blijven: een levende werkelijkheid voor elke dag. Wij bidden wel veel om de Geest, maar leven we dan niet onder de maat? God trekt bij ons in! Laten we Hem daarvoor danken en bewust met Hem leven. Kijk nog eens door de bril van Pinksteren naar uw leven: hebt u de Heilige Geest ontvangen? Tot lof van Zijn heerlijkheid!

Deze meditatie is geschreven naar aanleiding van een Pinksterpreek van ds. P.J. Visser

Jaap Braaksma