Uitstorting

‘Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten, en mijn zegen over je telgen.’ (Jesaja 44: 3)

Een paar warme dagen vinden we meestal wel aangenaam, maar wanneer het een paar weken achter elkaar extreem warm weer is, geeft dat allerlei problemen. Voor het volk Israël is de extreme droogte, met de korsten van de aarde en de groeven in de grond, een herkenbaar beeld voor hun volksbestaan. Ze zitten in de ballingschap. God is ver weg. Met dit beeld is ook onze tijd getekend. Kerkverlating is aan de orde van de dag. Velen haken af: het is een dorre, droge tijd. Heel persoonlijk: je ziel kan uitgedroogd zijn.

Maar in de droogte en de dorheid van het volksbestaan van Israël belooft de HERE God waterstromen, een rivier die wordt uitgegoten. Het is opnieuw de HERE God die het initiatief neemt. Hij kiest zijn volk uit en blijft trouw! Het water, de rivier zijn beelden voor de uitstorting van de Heilige Geest. Vorige week vierden we Pinksteren. Wanneer de Pinksterdag is aangebroken en Petrus in zijn toespraak verklaart wat er gebeurt, zegt hij dat de HERE God zijn Geest als water heeft uitgestort over alle vlees. De Geest van God wordt uitgestort als een verfrissende regenbui na een lange periode van droogte en dorheid.

De profeet Jesaja spreekt over de uitstorting van de Heilige Geest over dor en droog land. Om precies te zijn luidt de belofte van de HERE God dat zijn Geest wordt uitgegoten over de nazaten en de telgen van het volk Israël. Dat is veelbetekenend. De nazaten en de telgen zijn de kinderen en de jongeren. Over hen wordt de Geest het eerste uitgegoten! Ouderen kunnen soms verhard en teleurgesteld zijn geraakt, maar de nazaten en de telgen in Israël staan open voor de rivier van Gods Geest die over hen wordt uitgestort. Dat is ook voor ons een prachtige belofte: juist van kinderen en jongeren mogen we verwachten dat zij geïnspireerd raken door de Heilige Geest.

Wat gebeurt er wanneer de Heilige Geest over ons leven wordt uitgestort als een rivier? Jesaja zegt dat de één zal zeggen: ‘Ik hoor bij de HEER’, en de ander Jakobs naam zal gebruiken en een derde op zijn hand schrijft: ‘van de HEER’. Kinderen en jongeren zullen opstaan om zich toe te wijden aan de Here God. Misschien is dit wel het allerbelangrijkste werk van de Heilige Geest: dat je wéét dat je niet van jezelf bent en dus ook uiteindelijk niet zelf je leven hoeft te redden, maar dat je het eigendom bent van de HERE God, zowel in leven als in sterven!

Vorige week vierden we Pinksteren. We verlangen ernaar dat Gods Geest in ons leven, onze gemeenten en ons land zal stromen en een brede rivier van leven en hoop zal worden:

Ruis, o Godsstroom der genade,
in gemeente en huis en hart!
Laat uit U gezond zich baden
wat gebogen gaat door smart!
Stroom o heilige Geest terneder
op het uitgedroogde land
en de bloemen bloeien weder,
haast verwelkt door zonnebrand.

J.W. Sparreboom