Waarom is Jezus gekomen?

We mogen nooit vergeten met welk doel de Here Jezus naar deze aarde is gekomen. Hij is mens geworden als wij, doch zonder te zondigen, om de door de zonde verbroken relatie met God te herstellen. Het is uitermate belangrijk om dat je steeds weer te realiseren. Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben, zegt de Here Jezus in Johannes 10:10. Veel mensen denken dat het christelijk geloof eerst en vooral een kwestie van verplichtingen is, van ge- en verboden! Maar de zaak ligt totaal anders. Jezus komst heeft niet als voornaamste doel, dat Hij ons wil leren hoe we moeten leven, maar Hij is in de allereerste plaats gekomen om de kapotte relatie met God te herstellen. Door zijn komst schept de Here Jezus nieuwe verhoudingen. Daarom is het christelijk geloof niet zozeer een zaak van verplichtingen als wel van herstelde verhoudingen.
Als je om je heen kijkt, dan schrik je er van hoeveel verhoudingen verziekt, verbroken of verstoord zijn. Heel veel ellende wordt veroorzaakt door kapotte huwelijken – het lijkt wel een epidemie in Nederland – door tegenstellingen tussen mensen afkomstig uit verschillende landen, tussen jongeren en ouderen, rijk en arm etc.
Is het tussen mensen onderling al verschrikkelijk hoe scheef de verhoudingen liggen, het is nog erger als het om God gaat. Zoveel mensen in Nederland weten niet eens meer, dat er een God is, de Schepper van hemel en aarde en wie Jezus is, Gods Eniggeboren Zoon. Laat staan, dat ze weten, dat die relatie er ooit wel is geweest. Wij zijn vervreemd geraakt van Hem, die onze Hemelse Vader is en wil zijn. Wie niet meer weet, dat God zijn of haar Schepper is, geen idee heeft van Zijn bestaan, geen oor meer heeft om naar Zijn Stem te horen, is geestelijk dood te noemen. Ik las dat iemand zei: “ velen gedragen zich als bloemen in een vaas, die er geen weet van hebben, dat ze ooit wortels hebben gehad”. Het “vaasleven” is het enige leven, dat ze hebben. Na een aantal dagen verwelken de bloemen en gaan ze dood. En dan is het over en uit! Dood is dood!
Jezus zegt: “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed”. Nu snappen we, wat Hij daar mee bedoelt. Hij wil onze verbroken relatie met Zijn Hemelse Vader helen. Want alleen dan is er leven, eeuwig leven en overvloed. Laten we er voor waken, dat we als christenen eerst en vooral de nadruk leggen op allerlei voorschriften, geboden en eisen waaraan we zouden moeten voldoen. Als iemand zich houdt aan allerlei regels, maar hij of zij heeft geen relatie met God, met Christus, dan ontbreekt de bron, de inspirator tot een christelijk leven. Dan kunnen er geen vruchten groeien als er geen levende, herstelde relatie met God is. Eerst moet de verhouding met God in orde zijn, willen er vruchten kunnen groeien. God vraagt niet dat we ons leven opsieren met allerlei regels en verplichtingen, maar dat ons leven van de wortel uit, radicaal, wordt vernieuwd. Laten we als ouders niet de fout maken, wel met onze kinderen over de verplichtingen te praten, die volgens ons samenhangen met het christelijk geloof, maar vergeten ze te wijzen op het feit, dat een herstelde relatie met God door het geloof in het verlossingswerk van Jezus, het eerste en allerbelangrijkste is. Laten we daarom steeds opnieuw biddend zingen:

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht.
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van u vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht. (Gezang 437)

ds.J.F.Tanghé