Zekerheid

Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE!
(Genesis 49: 18)

In de Bijbel komen wij opmerkelijke sterfbedden tegen. Ik denk bijvoorbeeld aan het sterfbed van Jacob. De woorden boven deze meditatie getuigen van de geloofsovergave, waarin Jacob zich aan zijn God overgaf! In de volle verzekerdheid van het geloof blaast hij zijn laatste adem uit.

In de kerkgeschiedenis komen wij ook beroemde sterfbedden tegen. Wij betreden de sterfkamer van Maarten Luther. Toen hij zich voor het laatst op bed neerlegde, zei hij: ‘Ik dank U, God, Vader van onze Heere Jezus Christus, dat U mij Uw lieve Zoon hebt geopenbaard, in Wie ik geloofd, die ik liefgehad, gepredikt, beleden en verheerlijkt heb…’ Op de vraag of hij in dat geloof ook sterven ging, luidde zijn duidelijke antwoord: ‘Ja! Zich op zijn rechterzij kerende, blies hij de laatste adem uit: ‘s morgens 3 uur, 18 februari 1546.

Op 25 april 1564 dicteert Johannes Calvijn op zijn sterfbed zijn testament. Hij zegt: ‘In Naam van God, Ik, Jean Calvin, dienaar van het goddelijke Woord van de kerk van Genève, door velerlei ziekten verzwakt… dank God, dat Hij niet alleen Zich over mij, Zijn arme schepsel erbarmd en… mij in al mijn zonden en zwakheden verdragen heeft, maar, wat veel meer is, dat Hij mij de genade schonk, ons Hem door mijn arbeid te mogen dienen… Ik verklaar, in dit geloof, dat Hij mij geschonken heeft, te willen leven en sterven, terwijl ik geen andere hoop of toevlucht heb, dan Zijn verkiezing, waarin al mijn heil gegrond is. Ik omhels de genade, die Hij mij in onze Heere Jezus bereid heeft, en neem de verdienste van Zijn lijden en sterven aan, opdat daardoor al mijn zonden begraven mogen worden…’

Ik denk verder aan Casper Olevianus. Toen hij op zijn sterfbed lag, kwam Jacob Alsted op 15 maart 1587 bij hem op bezoek. Deze collega vroeg hem toen recht op de man af: ‘Lieve broeder, bent u zonder twijfel zeker van uw zaligheid in Christus, zoals u deze aan anderen geleerd hebt?’ Met zijn hand op het hart gaf de opsteller van de Heidelbergse Catechismus met zijn laatste woord te kennen: ‘Certissimus! Absoluut zeker!’

Wat is uw enige troost, zowel  in leven als in sterven?

Dat ik met lichaam en ziel zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar het eigendom van mijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus ben geworden.

(Heidelbergse Catechismus Zondag 1)

Ds. H.J. van der Veen