Zo iets hebben wij nog nooit gezien!

Dat zeggen de mensen die Jezus zagen, die Hem volgden, die Hem aanraakten en genezen werden, die Hem met gezag hoorden spreken. Mensen om Jezus heen die Hem volgden en zich over Zijn handel en wandel verwonderden. Was het de zucht naar iets nieuws die hen bij Hem in de buurt had gebracht.Zou Hij dan toch de beloofde Messias zijn?
Na de wonderbare spijziging vragen ze Hem: Welke dingen wil God dat we doen… Jezus’ antwoord is : God wil dat jullie één ding doen: geloven in Hem die Hij gezonden heeft.
Wat is dat voor een antwoord? Daarmee verdwijnen alle andere dingen die je moet doen omdat God ze wil, of liever, alle andere dingen die je doet omdat je denkt dat God ze wil, van het plan. Dat zijn harde woorden. En de mensen raken dan ook een beetje de weg kwijt, de weg die zo duidelijk naar het koningschap van Jezus leek te leiden. Uiteindelijk had Hij geen volgelingen meer, allen hadden Hem verlaten; Zijn koningschap was niet van deze aarde.
TOCH is er nieuws onder de zon, een boodschap voor de wereld. Een boodschap die al 20 eeuwen in de wereld wordt verkondigd. Een tegendraadse boodschap van liefde en verzoening, zo op het eerste oog geen sensationeel nieuws maar een dwaasheid, in eenvoud en uitwerking echter een kracht van God.
Deze boodschap van Jezus Christus bereikte Goddank ook ons heidenlandje aan de kust. Wat is de inhoud van die boodschap? Een Mens, die gewoon mens was. Een God, Die Zich als mens gedroeg. Een Schatrijke, Die straatarm werd; een Machtige Die Zich tot ons neerboog; een Gekruisigde, Die Overwinnaar werd; een Lam, Dat de zonde der wereld wegdraagt. God vraagt van ons dat wij geloven in Hem die Hij gezonden heeft. Eenvoudig geloof leert ons kijken naar het heel gewone, dat toch zo wonderlijk en heerlijk is, dat ik niet meer weet hoe ik het heb. Dat heel gewone evangelie, de blijde boodschap waarvan de Bijbel vertelt en, o wonder, waarmee ook mijn hart in aanraking is gekomen.
Elke stap die wij in geloof zetten is een stap die Hij door Zijn Geest in ons bewerkt. Elk werk dat wij verrichten is bijkomende genade. We kunnen God niets terugbetalen, alles wat wij geven komt al van Hem. Uit die genade mogen we leven. Als we dit wonder zien waarvan de Bijbel vertelt, zeggen we na 20 eeuwen de mensen om Jezus heen verwonderd na: “zo iets hebben wij nog nooit gezien”.
Geweldig dat wij Hem mogen kennen en vertrouwen. Hij is bij ons en wil met Zijn Geest in ons wonen en maaltijd met ons houden. Laten we met de adem die Hij ons inblies Hem loven en groot maken in ons leven van elke dag.

Gert de Bruin (scriba wijk 2)