Periodieke gift eenvoudiger geworden

Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger geworden om een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te doen die, binnen de daartoe geldende regels, fiscaal volledig aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Normale giften zijn pas aftrekbaar boven de 1 procent van het verzamelinkomen. Die drempel geldt niet voor een periodieke gift. Dat was vóór 1 januari 2014 al zo, maar alleen als dit was vastgelegd in een notariële akte. Een periodieke gift kan nu ook via een overeenkomst tussen de gever en de ANBI worden geregeld. Dat is eenvoudiger en scheelt natuurlijk ook de kosten van een notaris. Een gift is een periodieke gift als:
• De gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
• De bedragen regelmatig (minstens 1x per jaar worden overgemaakt de ANBI die in de overeenkomst wordt genoemd;
• De bedragen steeds even groot zijn;
• De bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt naar dezelfde ANBI; en
• De ANBI geen tegenprestatie levert voor de gift.
De periodieke gift eindigt op de einddatum van de overeenkomst (minimaal na 5 jaar) of bij overlijden van de gever en/of eventueel van zijn/haar partner. Wanneer de gever onverhoopt werkloos wordt en niet meer aan minimale looptijd kan voldoen, kan bij de Belastingdienst een vrijstelling worden aangevraagd. Als deze wordt verleend hoeft het fiscale voordeel niet te worden terugbetaald.
De Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de plaatselijke gemeenten en diaconieën hebben een ANBI status. Als de overeenkomst wordt aangegaan met de PKN en in de overeenkomst is opgenomen dat de gift is bestemd voor (de diaconie van) de plaatselijke gemeente waar de gever op dat moment staat ingeschreven, verhuist de periodieke gift mee naar de ‘nieuwe’ gemeente.
U kunt hier de modelovereenkomsten downloaden:  Modelovereenkomst periodieke Gift PKN-gemeente en Modelovereenkomst periodieke Gift – Diaconie
In deze overeenkomsten is ook een toelichting opgenomen.
Als u niet beschikt over internet, dan kunt op het kerkelijk bureau een blanco overeenkomst meenemen.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met:
– Arjan den Otter , telefoon 0184-422645 (diaken)
– Leen Kleijn, telefoon 0184-418339 (kerkrentmeester)
– Martijn Groothedde, telefoon 0184-632333 (diaken)
– Wijnand Blom, telefoon, 0184-611208