A Word from The Pastor

Bergrede van Jezus (5): Barmhartigheid

‘Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (Matteüs 5: 7).
Barmhartigheid. Weer zo’n woord uit de Bergrede om bij stil te staan. Wat betekent het voor jou? Ik denk gelijk aan Jezus’ gelijkenis over de barmhartige Samaritaan (Lucas 10: 25-37). De man die, in tegenstelling tot de twee ‘werkers van de kerk’; de priester en de leviet, wel van zijn route afweek en omziet naar zijn naaste. Barmhartigheid is een deugd. Een actie, een handeling om hulp te bieden aan mensen die in geestelijke of lichamelijke nood zijn.
Hier in de Bergrede roept Jezus Zijn volgelingen op om barmhartig te zijn, om ook barmhartigheid zelf te ontvangen. God is de Barmhartige. Zijn barmhartigheid is vol liefde en trouw, vol genade en bewogenheid. Onze God verlangt ernaar dat Zijn barmhartigheid in jouw leven zichtbaar wordt. Wees barmhartig zoals God, de Heer Jezus barmhartig is. Dat is de weg naar het geluk dat Hij ons wil geven. En dan kun je ook zelf barmhartigheid ervaren. Richt je met heel je hart op Hem, die unieke Persoon die zelf mens werd, hoewel Hij God is. Laat je door Gods Heilige Geest in je hart raken en leiden. Dat zal vervolgens zijn uitwerking hebben in je dagelijkse leven en leiden tot daden van barmhartigheid. Wees barmhartig en rechtvaardig, zoals de Heer Jezus barmhartig is.

Meeleven (ouderenpastoraat wijk 1 en 2)
Vakantie
Dit jaar ga ik al in juni met vakantie. Dat betekent dat, als u dit stukje leest, ik als het goed is, samen met Coby, al een eind op weg ben naar het zuiden van Frankrijk. D.V. 10 juli hoop ik weer uitgerust en wel terug te zijn om mijn (ouderen-) pastorale werk in de gemeente voort te zetten. E.e.a. betekent dat indien nodig voor pastorale zorg u contact kunt opnemen met één van mijn collega pastores, ds. Gert Mink (wijk 1) of ds. Michiel Vastenhout (wijk 2). Voor het leiden van een uitvaart na overlijden, een opname in een verpleeg- of ziekenhuis of een behandeling in een revalidatiekliniek of ander therapeutisch centrum, kunt u contact opnemen met de betreffende ouderling coördinator ouderenpastoraat zr. Willy Schouwenburg (wijk 1) of br. Gert de Bruin (wijk 2).

Vredegroet
Ik wens u goede weken toe onder Gods bescherming en zegen. Houdt elkaar een beetje in de gaten.
‘Geest der kennis, Geest der waarheid, der genade, der gebeên,
leer ons wand’len bij Uw klaarheid in de heilverborgenheên.
Doe ons ‘Abba, Vader’ bidden, zeggen: ‘Jezus, onze Heer’,
geven U in alles d’eer. Zweef in der gemeenten midden,
om te heil’gen d’offerand’ van hun hart en mond en hand.’

Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93