A Word from The Pastor


‘Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken’
(Lucas 2: 19).

Lees je Bijbel, bid elke dag. Een bekend kinderversje. Maar hoe lees je die Bijbel? Als een feitelijke opsomming van allerlei gebeurtenissen uit een ver verleden?
Of, lees je de feiten in Lucas 2 zo, dat je als het ware er zelf bij bent (geweest)? En blijf je zoals Maria, over alles wat je ziet/leest nadenken? Maak je de gebeurtenissen echt tot iets van je hart, waar je zuinig op bent? Wees aanwezig in dat huisje bij Maria die van de engel Gabriël te horen krijgt dat zij zwanger zal worden en een zoon zal baren om Hem Jezus te noemen, die Zoon van de Allerhoogste is genoemd. Wees erbij op het moment van Zijn geboorte in die stal van Bethlehem als Jozef die de voederbak of kribbe schoonmaakt en met stro bedekt om Hem er in te leggen. Ontvang samen met Maria en Jozef dat stelletje herders en landlopers die in de nacht op kraamvisite komen en vertelden wat de engelen over Hem hadden gezegd: ‘Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’
Lees zo deze Kerstdagen 2022 het evangelie in Matteüs 1 of in Lucas 2, alsof je er zelf bij bent. En blijf erover nadenken met hart en ziel, met heel je verstand, met alle aandacht, door al je moeite en zorgen naast je neer te leggen en je te verwonderen over Gods uitzonderlijke liefde (ook) voor jou.

Organisatie van het Ouderenpastoraat (wijk 1 en 2)
Het ouderenpastoraat valt onder de verantwoordelijkheid van de ouderlingen ouderenpastoraat. Zij worden per wijk ondersteund door bezoekbroeders en -zusters. Deze laatsten hebben per sectie of blok een aantal adressen toegewezen gekregen waar zij regelmatig op (pastoraal) bezoek gaan.
Samen met de beide voorzitters van de wijkkerkenraden 1 en 2 en het kernteam ouderenpastoraat incl. beide wijkpredikanten, is nagedacht over de organisatiestructuur van de pastorale zorg aan gemeenteleden die zijn geboren vóór 01-01-1946. Deze zorg is globaal in 3 fases te onderscheiden, als volgt in een schema weer te geven:

Korte toelichting per fase
Fase 1 Gezonde fase
• Bezoekbroeder/-zuster bezoekt het gemeentelid regelmatig en rapporteert
dit naar de ouderling ouderenpastoraat.
Voor wijk 1: Willy Schouwenburg, tel. 0184-42 01 14, willy.schouwenburg@
hervormdsliedrecht.nl
Voor wijk 2: Gert de Bruin, tel. 0184-41 66 85, gert.debruin@hervormdsliedrecht.nl
Zij maken kort aantekening in het LRP (Leden Registratiesysteem Protestantse
Kerk).
• Ouderenpastor komt af en toe in beeld.
Voor wijk 1 en 2: pastor Harm Jansen, tel. 06-49 59 48 93, harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl
Fase 2 Gezondheidsproblemen nemen toe
• Wanneer er gezondheidsproblemen ontstaan, neemt ook de bezoekfrequentie toe. De ouderenpastor is nadrukkelijk betrokken.
Fase 3 Rondom overlijden en uitvaart
• Bij een overlijden kunt u contact opnemen met de ouderenpastor. Hij zal in overleg met nabestaanden een liturgie opstellen voor een afscheids- of uitvaartdienst.
• Bij de uitvaartdienst voorafgaand aan de begrafenis zullen ouderenpastor en
ouderling ouderenpastoraat als ambtelijke vertegenwoordiging vanuit de
Hervormde Gemeente Sliedrecht (HGS) aanwezig zijn.

Zieken thuis en in zieken- en/of verpleeghuizen
Voor veel mensen zijn ‘de feestdagen’ niet makkelijk. Vaak hopen ze dat deze tijd maar snel voorbij gaat. Ik denk aan weduwen en anderen die dit jaar een groot verlies hebben te dragen, of een moeilijk bericht hebben te verwerken over hun afnemende gezondheid. Bij het wensen van een ‘gelukkig nieuwjaar’ denken zij vaak met pijn in hun hart terug aan die momenten in hun leven dat zij nog samen waren of gezond van lijf en leden.
Aan hen en de hieronder met naam en toenaam genoemde gemeenteleden gaan op dit moment mijn/onze meelevende gedachten uit.

Ziekentroost
Uit ‘De Ziekentroost’, C. van Hille (1571), het troostboek wat vele eeuwen gebruikt werd in het pastoraat, maar tegenwoordig nog slechts bij enkele kerkgenootschappen functioneert, lees ik de volgende (troostrijke) woorden:
‘Zo heeft nu God, om ons daaruit (nl. uit onze ellende en droefenis) te verlossen, Zijn allerliefste Pand gegeven, namelijk Zijn enige geliefde Zoon, in Wie de Vader een welbehagen heeft, en gebiedt Hem te horen. Die Hij tot een Verzoening en Rantsoen gegeven heeft. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’

Vredegroet
Ik dank een ieder die mij/ons rond de komende dagen via kaart, e-brief of appje goede wensen heeft gestuurd heel hartelijk. Van dinsdag 28 december tot en met 4 januari heb ik verlof. In voorkomende gevallen voor pastorale zorg of uitvaart kunt u contact opnemen met de ouderlingen ouderenpastoraat zr. Schouwenburg (1) of br. De Bruin (2).
‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een Redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft’ (Lucas 2: 10-14).

Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl,
06-49 59 48 93