A Word From The Pastor


Bidden,  …trek je dan terug in je huis
‘Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot de Vader die in het verborgene is. En Hij zal je ervoor belonen’ (Matteüs 6: 6).

In de voorbije weken zijn we veelal thuisgebleven. Er moest thuis gewerkt worden, kinderen kregen thuis onderwijs, de kerkdienst werd thuis gevolgd en meebeleefd. En zo werd er meer ‘gedwongen’ thuis gedaan. In de bergrede van Jezus lees ik ook iets over wat je in huis kunt doen: Bidden.
Veel mensen hebben daar best moeite mee, om te bidden. Ook Jezus’ discipelen ging dat niet gemakkelijk af en vroegen Hem: ‘Heer leer ons bidden’ (Lucas 11). En dan volgt het gebed dat bij ons bekend is als het ‘Volmaakte’ gebed: Onze Vader die in de hemel is.
Drie dingen vallen mij op in het onderwijs van Jezus over het bidden in Matteüs 6: trek je terug, sluit de deur en bid tot de Vader.
1. Trek je in je huis terug. Jezus adviseert je om weg te gaan uit de wereld vol afleidingen waarin je aandacht steeds weer naar iets anders wordt getrokken, behalve naar God. Ga weg bij lawaai en activiteit en ga naar binnen.
2. Doe de deur dicht en wordt stil. Sluit je niet alleen af voor het lawaai en de chaos buiten op straat, maar word ook van
binnen stil. Breng al je zorgen, gedachten en onrust bij God en wacht in de stilte.
3. Bid dan tot de Vader, die in het verborgene is. Daar kom je God, onze Vader in de hemel tegen. Hij spreekt daar niet zomaar, Hij is daar in het verborgene aanwezig en ziet jou. ‘De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die Hem met heel zijn hart is toegedaan’ (2 Kronieken 16: 9, 1 Petrus 3: 12).
Nu we in de kerk voorlopig niet mogen zingen, kunnen we ons misschien meer richten op de waarde van het stil zijn voor God en tot Hem bidden. ‘Hij zal je ervoor belonen’.
Vrede.

De Here zegene u en behoede u.
De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!

Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.