A Word from the Pastor


Maar de vrucht van de Geest is: …goedheid
‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’ (Galaten 5: 22-23).

‘Wie goed doet, goed ontmoet’, is een uitspraak die niet alleen bijbels is, maar ook door humanisten of anders- en niet-gelovigen wel wordt gebruikt. Het is een oproep aan de mens om zich te bekommeren om mensen om zich heen. Je krijgt er zoveel voor terug!
Ik lees iets van deze uitspraak ook in de Bergrede van de Here Jezus in Matteüs 5: 7: ‘Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’.
Goedheid zoals die als 6e partje van de vrucht van de Geest wordt genoemd, bestaat vooral hierin dat God zelf zichtbaar wordt op aarde, door mensen heen. Zo heeft de vrucht van de Geest alles te maken met het herstel van het beeld van God in mensen. In Genesis 1: 31 staat: ‘En God keek naar alles wat Hij gemaakt had en zag dat het zeer (!) goed was’.
Onze God is een goede God: ‘Goed is de HEER voor alles en allen, Hij ontfermt zich over heel zijn schepping’ (Psalm 145:9).
Het is deze goedheid die zichtbaar wordt in het leven van Gods kinderen die verbonden zijn en blijven met Jezus Christus. En door de Heilige Geest kunnen voldoen aan Paulus’ oproep: ‘Wees goed voor elkaar en vol medeleven’ (Efeziërs 4: 31).

Vakantie
Als u dit stukje van ‘the pastor’ leest, breekt voor mij hopelijk een mooie, rustige zomervakantie aan. Voor een periode van 3 weken, van 23 juli tot16 augustus, hoop ik samen met Coby elders in Europa te kamperen. Ik mag en wil u graag groeten met de priesterzegen uit Numeri 6:

De Here zegent u en Hij behoedt u!
De Here doet Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
De Here verheft zijn aangezicht over u en geeft u Zijn vrede!

Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 0649594893.