A Word from The Pastor

Bestemd, vrijgesproken om te delen in Gods Glorie
‘Wie Hij hiertoe heeft bestemd, heeft Hij ook geroepen; en wie Hij heeft geroepen, heeft Hij ook vrijgesproken; en wie Hij heeft vrijgesproken, heeft Hij nu al laten delen in Zijn luister’ (Romeinen 8: 30).

Een belangrijk thema in het geloof van christenen is het (laatste) oordeel. In gesprekken hierover hoor ik dat velen zich nogal angstig of onzeker maken over de uitkomst. Het klopt dat we te maken hebben met een ‘toornige’ God die de zonde haat. Maar daar tegenover staat Zijn oneindige liefde en genade in Jezus Christus. Zij die in Hem geloven belooft Hij te behouden tot een eeuwig leven (Kolossenzen 2: 10-13). God stelt, om het zo maar te zeggen, alles in het werk om Zijn doel met Zijn (uitverkoren) kinderen te bereiken. En dat doel ligt niet ver weg. Paulus zegt hier in Romeinen 8: 30, dat God ons nú al heeft laten delen in Zijn luister. Dankzij het kruis van Christus heeft Hij ons nú al vrijgesproken. Nú al is de Geest aan het werk om de luister van Jezus Christus in onze levens tastbaar en ervaarbaar te maken. Nú al stelt God alles in het werk om onze levens te vervullen met de liefde, de kracht, de barmhartigheid, het geduld van Jezus. Laat dat eens tot je doordringen: we mogen nú al delen in de schitterende uitstraling en de adembenemende schoonheid van de Zoon van God, de gekruisigde. Want Hij is opgestaan en heeft de dood vernietigd en van zijn kracht ontdaan! (2 Timoteüs 1: 10).

Rouwverwerking
Binnenkort hoop ik weer een uitnodiging te doen voor weduwen en weduwnaars voor de kring: Verder na Verlies (VnV). Dat het verwerken en dragen van rouw heel zwaar is, maar toch ook onverwachte krachten losmaakt, werd mij (weer) duidelijk in een gesprek dat ik met een weduwe had kort na het overlijden van haar echtgenoot. Vlak voor het sterven heeft zij Gods aanwezigheid ervaren en enorm veel kracht van Hem ontvangen, toen zij samen met haar kinderen om het sterfbed van haar echtgenoot in het ziekenhuis stond. Door het gebed van een ‘oudste van de kerk’, die daarbij aanwezig was (!), ontving zij nieuwe kracht voor een leven, ‘als op adelaarsvleugelen’ door God gedragen (Jesaja 40: 31). Zelfs bij het naderen van de dood, ja door de dood van een geliefde echtgenoot heen, zal God volkomen uitkomst geven (Psalm 68: 10).
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons dag aan dag
met Zijne gunstbewijzen…
…Hij schenkt uit goedheid zonder peil
ons ’t eeuwig, zalig leven.

Vredegroet
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93