Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad vergaderde 24 november jl. Er waren veel onderwerpen te bespreken. Van de belangrijkste hiervan wordt hier onder kort informatie gedeeld.

Reflectie Coronatijd
Aan de hand van een notitie hebben de leden van de Algemene Kerkenraad teruggekeken op de afgelopen jaren waarop corona een belangrijk stempel heeft gedrukt. Eén van de conclusies was dat communicatie soms wat traag verliep, maar dat de gemeente de richtlijnen die werden gegeven goed heeft ontvangen en goed heeft opgevolgd. Verder is er de constatering dat de diensten (ook nu nog) door minder mensen worden bijgewoond. Een deel volgt de dienst vanuit huis en het aantal leden is gedaald. In reactie op de verschillende maatregelen zijn ook mooie initiatieven ontplooid. Voorbeelden: de kerk(klets)app, kinderkerk, gezamenlijk gemeentefeest, openstelling van de kerk etc.
Belangrijke zaken die we graag willen behouden:
– de mogelijkheden om initiatieven (vanuit de gemeente) te ontplooien;
– de verbondenheid die is versterkt.
Er zijn ook veranderingen gekomen in de wijze waarop wordt gecollecteerd en waarop het Heilig Avondmaal wordt gevierd. De komende tijd zal dit verder worden geëvalueerd en wordt bepaald hoe we dit, met wat we geleerd hebben in de afgelopen tijd, verder gestalte geven.
De reflectie is naar de wijkkerkenraden gestuurd en naar de werkgroep ‘Kerk zijn op 1,5 meter afstand’ met de vraag hiermee verder aan de slag te gaan. De belangrijkste adviezen die hierbij werden gegeven:
– Afstemming directer en sneller met meer eigen regie mocht dit nog nodig worden;
– Communicatie binnen de gemeente verbeteren;
– Bezinning rond pastoraat in de wijken;
– Talenten binnen de gemeente ruimte geven;
– Positieve punten uit coronatijd behouden.

Communicatieplan
Voor de coronatijd stond het verbeteren van de communicatie al in het beleidsplan van de Algemene kerkenraad. Vanuit de reflectie op de coronatijd kwam dit ook als advies terug.
De komende maanden wordt eerst een inventarisatie gedaan naar de behoeften rond communicatie. Eerst wordt gekeken naar de doelgroepen (Wie). Daarna naar de onderwerpen (Waarover, met welk doel) zo mogelijk per doelgroep en daarna naar de beste vorm (Middelen). Hiermee kunnen we kijken naar wat we al hebben, of dit al voldoet of moet worden aangepast, wat niet meer nodig is of wat er bij moet komen.
Met name voor het laatste deel willen we graag input vanuit de gemeente. De scriba (Pieter Vlot) coördineert het project.
Als er al ideeën zijn, laat het gerust weten, scribaatAK@hervormdsliedrecht.nl.

Baggerfestival
In 2023 is er weer een Baggerfestival gepland in Sliedrecht.
De laatste keer was er op zondag een activiteit van de kerken door het houden van een ‘Baggerdienst’. Er zijn plannen om dit ook komend jaar weer te gaan doen. Hierover wordt nog overlegd tussen verschillende kerken. Er is inmiddels overeenstemming met de organisatie van het Baggerfestival dat hier ruimte voor is. Diaken Huib Visser is hiervoor op dit moment het aanspreekpunt.

Contacten met de Gereformeerde Kerk Sliedrecht
In de afgelopen jaren is er structureel overleg ontstaan tussen de Hervormde Gemeente Sliedrecht (HGS) en de Gereformeerde Kerk Sliedrecht (GKS). De moderamina van de beide kerken hebben ook dit jaar regelmatig overleg gehad. Op de agenda stonden onderwerpen, die alle kerken in Sliedrecht aangaan, zoals de opvang van vluchtelingen en andere maatschappelijke thema’s. Het overleg heeft ook tot doel om van elkaar te leren op specifieke thema’s. Een voorbeeld daarvan is de ‘veilige kerk’. De vertrouwenspersonen van beide kerken volgen dezelfde cursus. Ook in de coronatijd hebben we elkaar geïnformeerd over de maatregelen die werden genomen. We ervaren deze overleggen als waardevol.
In de afgelopen tijd heeft de GKS de wens uitgesproken een Protestantse Gemeente te willen worden. Na een intern proces heeft het moderamen ons hierover geïnformeerd en ons uitgenodigd om samen een Protestantse Gemeente te worden. Ondanks de samenwerking op landelijk en classicaal niveau binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft de HGS aangegeven hier op plaatselijk niveau niet in mee te gaan. Ons streven om in verbinding te staan met andere kerkelijke gemeenten in Sliedrecht en in het bijzonder de kerken binnen de PKN blijft echter onverminderd bestaan.
Het besluit van de GKS om Protestantse Gemeente te worden heeft ook gevolgen voor ons. Bijvoorbeeld op het gebied van de ledenadministratie. We zijn daarom in goed overleg met de GKS bezig met de voorbereiding van heldere communicatie richting nieuw binnengekomen leden in beide kerken. De uitvoering van dit onderwerp en andere actuele thema’s staan centraal in de gezamenlijke overleggen in de komende tijd. Over het proces rondom de naamswijziging van de GKS zullen we de gemeente regelmatig informeren.