Algemene kerkenraad

Op donderdag 19 mei vergaderde de Algemene Kerkenraad.
Als bezinning werd na de opening met elkaar doorgesproken over een gedeelte uit het boekje ‘Bezielend leidinggeven’ van Anselm Grün. Dit gedeelte benadrukte het geestelijke leiderschap van de kerkenraad.

Onder andere de volgende punten werden besproken:

Huis van de Kerk
De officiële rapportage van de gemeenteraadpleging vond plaats. Er werd definitief besloten om in te zetten op nieuwbouw van het Dienstgebouw met afstoting van de huidige gebouwen (CJMV en Handpalm).
Vanuit de gemeente zijn enkele punten ter overweging meegegeven, zoals aandacht voor het jeugdwerk en de betaalbaarheid in de huidige tijd. Deze input wordt serieus meegenomen in de verdere ontwikkelingen.
Besloten is dat het College van Kerkrentmeesters een Plan van Aanpak gaat maken, dat in september aan de Algemene Kerkenraad wordt gepresenteerd. Hiervoor wordt een commissie benoemd. De leden van de Algemene Kerkenraad spreken namens de gemeente hun dank uit aan iedereen die bijgedragen heeft aan de totstandkoming van dit resultaat, met in het bijzonder de Regiecommissie.

Corona
Nu de coronamaatregelen nauwelijks meer van toepassing zijn, lijkt het een goed moment om te reflecteren op de afgelopen tijd. Het doel van de reflectie is om te benoemen wat we als kerkelijke gemeente kunnen leren van de achterliggende periode, de periode te markeren als een bijzondere tijd waarin ook pijn en verdriet is geweest en om te formuleren wat ons te doen staat in de periode die voor ons ligt.

Collecteren
Eén van de overblijfselen van de coronatijd is de wijze van collecteren. Door corona moest dit anders, maar ook de technische ontwikkelingen geven andere mogelijkheden dan voorheen.
Er is besloten om voorlopig nog op de ‘hybride’ wijze te blijven collecteren, dus met voorkeur voor digitaal, maar met de mogelijkheid om fysiek te geven aan de uitgang.
De komende tijd gaat het College van Kerkrentmeesters kijken naar de verdere mogelijkheden van digitaal collecteren en de wijkkerkenraden wordt gevraagd zich te bezinnen op de plaats van de collecte in de liturgie.

Kerk en Israël
De werkgroep Kerk en Israël is op bezoek geweest bij het moderamen van de Algemene Kerkenraad. De werkgroep bestaat uit enthousiaste en bevlogen mensen uit onze eigen gemeente en uit de Gereformeerde Kerk. Door corona waren er in de afgelopen tijd minder activiteiten, maar de werkgroep is weer gestart met het organiseren van nieuwe bijeenkomsten.

VOG
De inventarisatie voor VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag), die verplicht is voor vrijwilligers binnen onze gemeente, is in volle gang. Het Kerkelijk Bureau initieert de aanvraag en stuurt deze naar de betrokkenen per mail. De betrokkene moet de verklaring aanvragen via een meegestuurde link. Wanneer de verklaring is ontvangen moet deze naar het Kerkelijk Bureau worden gestuurd.
Dit is een belangrijke stap richting de veilige omgeving die wij willen bieden binnen onze gemeente en we roepen iedereen die een bericht krijgt om een verklaring aan te vragen op om hier actief aan mee te werken.

De volgende vergadering is donderdag 23 juni en is daarmee de laatste voor de zomervakantie.