Ambtsdragersverkiezingen wijk 4

Aan het eind van dit jaar zijn meerdere kerkenraadsleden aftredend. Sommigen van hen zijn wel en anderen niet herkiesbaar. Er zal daarom op D.V. dinsdag 27 oktober
een verkiezing voor nieuwe ambtsdragers gehouden worden.

Aftredend en herkiesbaar zijn de ouderlingen J. Braaksma, L. Huijzer en W. Meerkerk; de diakenen S. Schild en J. Zoutendijk en de ouderling-kerkrentmeesters W.J. Blom en B. Verheij. Voor de belijdende leden van Wijk 4 is er de mogelijkheid aanbevelingen in te dienen voor de kandidaatstelling bij de verkiezing van ambtsdragers. Deze aanbevelingen moeten uiterlijk maandag 5 oktober a.s. onder vermelding van de betreffende vacature worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad. Voor de voortgang van het werk in de gemeente ziet de wijkkerkenraad heel graag dat de broeders die zich herkiesbaar stellen, hun ambtswerk kunnen voortzetten. Wanneer geen aanbevelingen voor de bovenstaande vacatures worden ingediend, zullen geen tegenkandidaten worden gesteld. De aftredende en herkiesbare ambtsdragers zullen dan in de kerkenraadsvergadering van 15 oktober herkozen worden verklaard.

De broeders H.G. Baan, I.J. Spek en L. van Eck zijn aftredend en stellen zich niet herkiesbaar. Daarnaast is broeder H.K. Kraaijeveld aftredend en niet herkiesbaar en is broeder L. Hofman tussentijds aftredend. Samenvattend betekent dit, dat er in totaal vijf vacatures in onze wijkkerkenraad gaan ontstaan. Dit betreft allen vacatures voor het ambt van ouderling, maar wel met specifieke taken. Het betreft twee ouderlingen met een sectie, één ouderling voor het ouderenpastoraat, één ouderling voor het evangelisatiewerk en één ouderling voor het jeugdwerk.

Leden van Wijk 4 kunnen aanbevelingen indienen van belijdende leden die behoren tot Wijk 4 en die voor de kandidaatstelling in aanmerking komen. Deze aanbevelingen moeten uiterlijk maandag 5 oktober a.s. onder vermelding van de betreffende vacature (vacature I.J. Spek  sectie 1, vacature H.K. Kraaijeveld sectie 9, vacature H.G. Baan jeugdouderling, vacature L. van Eck ouderenpastoraat en vacature L. Hofman evangelisatie-ouderling) schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad. Aan de hand van de ingekomen aanbevelingen zal de kerkenraad in zijn vergadering van donderdag 15 oktober dubbeltallen opstellen. De verkiezing van ambtsdragers vindt plaats in een lidmatenvergadering D.V. op dinsdag 27 oktober a.s. in de Grote Kerk, gezamenlijk met de lidmatenvergadering van Wijk 3.

Zoals u in bovenstaand bericht kunt lezen, heeft een groot aantal broeders aangegeven door te willen met het werk in onze gemeente. Dit stemt de kerkenraad tot vreugde. Tegelijkertijd ontstaan vacatures en zien we als kerkenraad dat het werk toeneemt. Gelukkig weten we dat we niet bezorgd hoeven te zijn, omdat Jezus Christus Zijn gemeente leidt en regeert. Maar het betekent niet, dat we zorgeloos de toekomst tegemoet gaan. Dat geldt niet alleen de kerkenraad, ook de leden van de gemeente zijn hier nauw bij betrokken. Samen zijn we verantwoordelijk voor de voortgang van het werk in de gemeente. Daarbij is uw gebed onmisbaar. Het gebed om de Heilige Geest, opdat Hij ons mensen geeft die gaven en mogelijkheden hebben om in Gods Naam de gemeente te dienen.