Ambtsdragersverkiezingen Wijk 4

Aan het eind van dit jaar zijn meerdere kerkenraadsleden aftredend. Sommigen van hen zijn wel, en anderen niet herkiesbaar. 
Aftredend en herkiesbaar zijn de ouderlingen D.C. Blokland, W.W. Bos, L. Hofman, M. Korevaar, J. Noteboom en G. Sekeris, de diakenen T.M. Groothedde en D.M. van Mourik en de ouderling-kerkrentmeester M. van Vuren.
Voor de belijdende leden van Wijk 4 is er de mogelijkheid aanbevelingen in te dienen voor de kandidaatstelling bij de verkiezing van ambtsdragers. Deze aanbevelingen moeten uiterlijk maandag 7 oktober a.s. onder vermelding van de betreffende vacature worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad. Voor de voortgang van het werk in de gemeente ziet de wijkkerkenraad heel graag dat deze broeders die zich herkiesbaar stellen hun ambtswerk kunnen voortzetten. Wanneer geen aanbevelingen voor de bovenstaande vacatures worden ingediend zullen geen tegenkandidaten worden gesteld. De aftredende en herkiesbare ambtsdragers zullen dan in de kerkraadsvergadering van 10 oktober herkozen worden verklaard.
Broeder A.M. Monster is aftredend en herkiesbaar maar stelt zich om persoonlijke redenen niet herkiesbaar. Daarnaast zal broeder M. Korevaar zich volledig gaan richten op het ouderenpastoraat. Hierdoor ontstaat voor sectie 5 een vacature. Samenvattend betekent dit dat er in totaal 2 vacatures in onze wijkkerkenraad gaan ontstaan beide voor het ambt van ouderling.   
Leden van Wijk 4 kunnen aanbevelingen indienen van belijdende leden, die behoren tot Wijk 4, die voor de kandidaatstelling in aanmerking komen. Deze aanbevelingen moeten uiterlijk maandag 7 oktober a.s. onder vermelding van de betreffende vacature (vacature A.M. Monster, sectie 2 en vacature M. Korevaar sectie 5) schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad. Aan de hand van de ingekomen aanbevelingen zal de kerkenraad in haar vergadering van donderdag 10 oktober dubbeltallen opstellen. De verkiezing van ambtsdragers vindt plaats in een lidmatenvergadering D.V. op dinsdag 29 oktober a.s. in de Grote Kerk, gezamenlijk met de lidmatenvergadering van Wijk 3.  
Zoals u in bovenstaand bericht kunt lezen heeft een groot aantal broeders aangegeven door te willen met het werk in onze gemeente. Dit stemt de kerkenraad tot vreugde. Tegelijkertijd ontstaan vacatures en zien we als kerkenraad dat het werk toeneemt. Gelukkig weten we dat we niet bezorgd hoeven te zijn omdat Jezus Christus Zijn gemeente leidt en regeert. Maar dat betekent dan niet dat we zorgeloos de toekomst tegemoet gaan. Dat geldt niet alleen de kerkenraad, ook de leden van de gemeente zijn hier nauw bij betrokken. Samen zijn we verantwoordelijk voor de voortgang van het werk in de gemeente.
Daarbij is uw gebed onmisbaar. Het gebed om de Heilige Geest, opdat Hij ons mensen geeft die gaven en mogelijkheden hebben om in Gods Naam de gemeente te dienen.