Ambtsdragerverkiezing wijk 2

Zoals afgelopen zondag werd afgekondigd, zijn op de benoemingen de volgende reacties binnengekomen:
De heren Ad Verdoorn, Gijs van der Leeden en Martijn de Kock hebben hun benoeming tot ouderling-kerkrentmeester niet aanvaard. De heer Dick de Bruin heeft zijn benoeming tot diaken niet aanvaard. De heer Martijn Vermaas heeft zijn benoeming tot diaken aanvaard en zo ook mw. Paula Redelijkheid haar benoeming tot evangelisatie-ouderling. We zijn dankbaar voor de aangenomen benoemingen en bidden alle benoemden de Vrede van God toe op hun besluit. Bezwaren tegen de gevolgde benoemingsprocedure of tegen de bevestiging van de benoemde ambtsdragers kunnen binnen 1 week, na de afkondiging van zondag 8 november, schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad.
In de kerkenraadsvergadering van afgelopen dinsdag vond opnieuw verkiezing en benoeming plaats in de zes nog openstaande vacatures. Drie ouderlingen-kerkrentmeester, een diaken en een jeugdouderling. Mogen de benoemden rekenen op een met hen meebiddende gemeente om een goed besluit, dat Vrede geeft in hart en leven. Ter bemoediging mag gelden dat Jezus zelf roept “Volg Mij”, Hij gaat voorop! Discipelschap is leerling van Jezus zijn. Hem vertrouwen en met Hem verbonden zijn, als het ware aan Hem geketend zijn, dat brengt Hem heel dichtbij, in ons hart en in ons leven.