Ambtsdragerverkiezingen Wijk 1

Aan het einde van elk oneven jaar zijn er in de kerkenraden broeders aftredend en
al dan niet herkiesbaar. Hieronder volgen de namen van deze broeders en de vacatures,
die al reeds zijn of enige tijd gaan ontstaan.
Sectie 2: vacature ouderling Teus Vlot;
Sectie 3: vacature ouderling Sjaak Bosch;
Sectie 4: vacature Paul Passchier
Sectie 5: Jan Hilgeman, herkiesbaar;
Sectie 9: Gert Vink, herkiesbaar;
Jeugdouderling: vacature Lucas Aalders;
Ouderling-kerkrentmeester: vacature Jan Bas Rozeboom;
(is wel herkiesbaar als ouderling-voorzitter)
Ouderling-kerkrentmeester: vacature Bart Willemsen;
Diaken: vacature Wim van Tent;
Diaken: Sjoerd Wiersma, herkiesbaar;
Ouderling met bijzonder opdracht (voorzitter Alg. Kerkenraad): Wim Dunsbergen; herkiesbaar;
Als de broeders, die zich herkiesbaar hebben gesteld, verkozen worden zijn er drie
vacatures voor het ambt van ouderling, een voor jeugdouderling, twee voor ouderling-kerkrentmeester
en een voor diaken. Zeven in totaal. De kerkenraad nodigt de belijdende, stemgerechtigde
leden van wijkgemeente 1 uit om schriftelijk en ondertekend aanbevelingen in te
dienen van personen, die naar hun mening voor verkiezing in aanmerking komen.
Graag met vermelding van het ambt en de vacature waarvoor degene(n), die aanbevolen
wordt (worden) volgens u in aanmerking komt!
U kunt uw aanbevelingen schriftelijk – dus niet per e-mail! – indienen bij de scriba
van de wijkkerkenraad Pieter Vlot, J.P. Thijssesingel 18, vóór maandag 7 oktober.
De kerkenraad  heeft besloten het beleid met betrekking tot het vervullen van ambten
door vrouwelijke lidmaten vooralsnog niet te veranderen. Wij roepen de leden van
wijk 1 op om het vervullen van de vacatures in uw voorbede te gedenken, zodat
de kerkenraad in het nieuwe jaar weer voltallig aan het werk zal kunnen gaan ten
dienste van de gemeente.