Belijdenis- en doopteksten

Onlangs legden twaalf leden van onze gemeente openbare belijdenis van hun geloof af. Twee van hen werden ook gedoopt. Bij deze gelegenheid kregen ze allen een speciaal voor hen uitgezochte Bijbeltekst mee.

Lieke van Hattem:
‘Christus heeft de Kerk liefgehad en zich voor haar overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord’ (Efeziërs 5: 25-26).

Samantha Kraaijeveld:
‘Als een herder weidt Hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen. Hij vleit ze tegen zijn borst, en zorgzaam leidt Hij de ooien’ (Jesaja 40: 11).

Ester Morks:
‘Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn’.
(Spreuken 3: 3a-4).

Marleen van Wingerden:
‘Als al Jezus daden, opgeschreven zouden worden, zou de wereld te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft  dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven ontvangt door zijn naam’ (Johannes 21: 25 en 20: 31).

Sem van de Maat:
‘Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd’
(Filippenzen 4: 4).

Femke Korevaar: ‘Jezus zei: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’ (Mattheüs 28: 20)’

Joey van Tent:
‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerling. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken’ (Johannes 8: 31-32).

Boudewijn Brandwijk:
‘Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van een ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had’ (Filippenzen 2: 4-5a).

Nick Hogendoorn:
Jezus zei: ‘Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen’ (Johannes 15: 5).

Suzanne van Rekom-van den Ouden:
‘Moge de God van de vrede zelf u in alle opzichten heiligen en mogen heel uw geest,
ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus’
(1 Thessalonicenzen 5: 23).

Robert van Rekom: ‘God beloont ieder mens naar zijn daden. Aan wie het goede doet en daarin volhardt, schenkt Hij het eeuwige leven’ (Romeinen 2: 6-7).

Sharon van Oord: ‘Nu weet ik mij altijd bij U, U houdt mij aan de hand en leidt mij volgens uw plan’ (Psalm 73: 23-24a).
Sharon legde haar belijdenis af voorafgaand aan de avondmaalsviering.