Benoeming ouderling wijkkerkenraad 2

Benoeming
In de vergadering van de wijkkerkenraad van 14 oktober is in de nog openstaande vacature ouderling mw. A. (Ria) Mudde-Struijk verkozen en benoemd. De benoemingsbrief is 21 oktober aan haar uitgereikt en is de week bedenktijd ingegaan en loopt tot uiterlijk 29 oktober. We gedenken haar in onze voorbede en wensen haar wijsheid en Gods Zegen toe bij de te nemen beslissing.