Benoemingen ambtsdragers wijk 2

In de 3 vacatures die vervuld moeten worden in de kerkenraad van wijk 2 zijn in de wijkkerkenraadsvergadering van 10 april de volgende personen verkozen en benoemd:
In de vacature diaken: dhr. Paul de Jager;
In de vacature evangelisatieouderling: mw. Rachel Dekker-Willemsen;
In de vacature ouderling: mw. Nel Zonnenberg-Nederlof.
De benoemde ambtsdragers ontvingen vorige week de benoemingsbrief en zij hebben acht dagen gelegenheid voor beraad over deze benoeming. Gevraagd is het schriftelijk antwoord uiterlijk zaterdag 26 april te mogen ontvangen.
We gedenken hen in onze voorbede en wensen hen wijsheid en Gods Zegen toe bij de te nemen beslissing.