Benoemingen ambtsdragers wijken 1 en 2

De kerkenraden van wijk 1 en 2 maken bekend dat de volgende reacties zijn binnengekomen op de benoemingen:
Voor wijk 1:
Sjanie Hilgeman, Ad den Besten en Willem ’t Jong hebben hun ambt als  ouderling aanvaard. Mirjam Vlot heeft bedankt voor dit ambt.
Henk de Koning heeft zijn ambt als ouderling-kerkrentmeester aanvaard.
Timon Jongkind heeft zijn ambt als jeugdouderling aanvaard.
Hiermee bleef nog één vacature over binnen wijkkerkenraad 1. Na onderling overleg heeft Paul Passchier zich bereid verklaard zich toch herkiesbaar te stellen voor de vacature van voorzitter. Dit werd uiteraard dankbaar aanvaard door de kerkenraad en hij werd in deze functie benoemd, waarmee de kerkenraad weer voltallig is.
Voor wijk 2:
Hans Baars heeft bedankt voor zijn benoeming tot ouderling.
Wijk 2 zal zich in de komende tijd beraden over de verdere invulling.
We zijn dankbaar voor de aangenomen benoemingen en bidden alle benoemden de Vrede van God toe op hun besluit.
Bezwaren tegen de gevolgde benoemingsprocedure of tegen de bevestiging van de benoemde ambtsdragers kunnen tot en met vrijdag 5 januari, schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba’s van de wijkkerkenraden, voor wijk 1 Pieter Vlot en voor wijk 2 Krijn Schep.
Komende zondag 7 januari zal de bevestiging plaatsvinden van de benoemde ambtsdragers en zullen we afscheid nemen van de vertrekkende broeders en zusters. In de wijkberichten en op de website vindt u hier meer informatie over.