Benoemingen Kerkenraad wijk 2

Benoemingen kerkenraad wijk 2
Voor onze wijk moet nog worden voorzien in 4 vacatures ouderling; 1 vacature
jeugdouderling; 1 vacature evangelisatieouderling; 1 vacature ouderling-kerkrentmeester
en 1 vacature diaken.
In de kerkenraadsvergadering van 14 oktober werd een verkiezingslijst samengesteld
per vacature en werd gestemd. De verkozen en benoemde ambtsdragers ontvingen
deze week de benoemingsbrief en zij krijgen acht dagen gelegenheid voor beraad
over deze benoeming. Gevraagd is het schriftelijk antwoord uiterlijk vrijdag 29 november
te mogen ontvangen.
De volgende personen werden benoemd:
 In de vacature diaken:
– de heer F.J. van de Maat;
 In de vacature evangelisatieouderling:
– de heer T. Jongkind;
 In de vacature jeugdouderling:
– mevrouw E.E. Jonker-Schippers;
 In de vacature ouderling-kerkrentmeester:
– de heer G. de Jongste;
 In de vacatures ouderling:
– mevrouw M.H. den Braanker-Sprong;
– mevrouw H.A. Hofman-den Braanker; 
– de heer M. van de Graaf;
– de heer A. Monster.
We gedenken hen in onze voorbede en wensen hen wijsheid en Gods Zegen toe
bij de te nemen beslissing.