Benoemingen ambtsdragers wijken 1 en 2

De kerkenraden van wijk 1 en 2 maken bekend dat de volgende reacties zijn binnengekomen op de benoemingen.
Voor Wijk 1
Als blokouderling hebben Paul Bot en Henri de Jong hun benoeming aanvaard. Daarmee zijn alle openstaande vacatures in wijk 1 vervuld, wat een reden tot dankbaarheid geeft.
Voor Wijk 2
Gerda Verweij, Jacques Kraaijeveld en Peter Kraaijeveld hebben voor hun benoeming als blokouderling bedankt. Ook Jeroen Aantjes bedankte voor zijn benoeming als ouderling-kerkrentmeester.
Dankbaar en blij kan wijkkerkenraad 2 melden dat, na goed overleg en met instemming van de kerkenraadsleden, Peter Kraaijeveld (die eerder bedankte voor het ambt van blokouderling) zijn benoeming als ouderling-kerkrentmeester heeft aanvaard. Daarmee blijven alleen de 3 vacatures voor blokouderling in wijk 2 openstaan.
We bidden alle benoemden Gods nabijheid toe op het door hun genomen besluit van het al dan niet aanvaarden van hun benoeming. Bezwaren tegen de gevolgde benoemingsprocedure of tegen de bevestiging van de genoemde ambtsdragers kunnen binnen een week na deze berichtgeving schriftelijk en ondertekend bij de scriba’s van de wijkkerkenraden worden ingediend. Voor wijk 1 bij Heleen van der Vlist en voor wijk 2 bij Gijs de Waard.
De bevestigingsdienst, waarin voor wijk 1 Paul Bot, Henri de Jong en voor wijk 2 Gert de Bruin en Peter Kraaijeveld bevestigd zullen worden, zal plaatsvinden op zondag 12 juni in de morgendienst in de Maranatha Kerk. Voorganger in deze dienst, waarin we ook afscheid nemen van de vertrekkende ambtsdragers te weten voor wijk 1 Willem ‘t Jong en voor wijk 2 Ria Mudde, Rita van Ferneij, Martin Boelen, Pieter Hofman en Krijn Schep, zal zijn ds. Michiel Vastenhout. De kerkdienst begint om 9.30 uur.