Beroepingcommissie wijk 3

Eind mei werd u via dit medium geïnformeerd over de eerste activiteiten m.b.t. het beroepingswerk.

Intussen is de beroepingscommissie compleet en bestaat vanuit wijk 3 uit de  broeders J.W. Westland, M. van Wijk, R. v.d. Velde, A. Huisman, aangevuld met  P. Hofman en
C. Huijser vanuit de  wijken  2 en 4. Ds. H.J. van der Veen is consulent voor de tijd dat onze wijkgemeente vacant is.

De beroepingscommissie hoopt de “vacant(ie)” te  benutten om zich te oriënteren, zodat eind augustus reeds een drietal namen ter goedkeuring  kan worden voorgelegd aan de kerkenraad van wijk 3.

In verband daarmee ziet de commissie uit naar een (eerste) bijdrage van uw kant.

In het eerdere bericht werd gemeld dat een lijst met namen van predikanten, die zich rekenen tot de GB-modaliteit, via het kerkelijk bureau, beschikbaar is voor geïnteresseerden.

Om te komen tot een selectie, ontvangt de beroepings-commissie graag uiterlijk zaterdag 11 juli, namen van mogelijke kandidaten.

Let u er daarbij op dat in de lijst de datum voorafgaande aan de naam van de predikant, de datum van intrede is. Alle predikanten, waarvan de intrededatum 4 juli 2011 en eerder is, zijn dus op dit moment beroepbaar. Conform de kerkorde dienen aanbevelingen schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en wel bij de voorzitter van de commissie, dhr. A. Huisman, Middeldiepstraat 104, 3361 VT.

Omdat beroeping een tere zaak is, waarin we ons geheel afhankelijk weten van onze God, roepen wij u als gemeente op om het werk van de beroepingscommissie met uw gebeden te willen omringen.