Beroepingscommissie Wijk 2

Na het afscheid van Ds. Johan Sparreboom als onze wijkpredikant in een dienst van 17 april jl. konden er concrete stappen gezet worden voor de installatie van een beroepingscommissie (hierna: BC). Via de Algemene Kerkenraad werd de benodigde solvabiliteitsverklaring ontvangen. We hebben als wijkkerkenraad hiermee toestemming gekregen om een fulltime predikant te beroepen voor wijk 2. Vervolgens werden in een kerkenraadsvergadering de broeders en zusters benaderd die deel uit
zouden kunnen gaan maken van de BC en werd ook gevraagd om een afgevaardigde uit Wijk 1 en uit Wijk 3 en 4 en vanuit de Gemeente. Na inzameling van de reacties was de samenstelling bekend. De kerkenraad heeft zich vervolgens gebogen over een profielschets voor de te beroepen predikant en in samenspraak met de BC werd deze vastgesteld. Tevens werd een taakomschrijving van de predikant opgemaakt. Ook is er inmiddels een profiel van de Hervormde Gemeente Sliedrecht in de vorm van een presentatie. De BC werd in de laatst gehouden kerkenraadsvergadering (van 12 mei) ingesteld en kreeg een taakomschrijving mee. De BC bestaat uit de volgende leden: Jor den Besten (W2), Gert de Bruin (voorzitter), Gillian Gort (uit gemeente), Hans van Leeuwen (W3-4), Paul Passchier (W1), Paula Redelijkheid (W2), Martijn Vermaas (W2), Teus Vink (secretaris) en Ot van Wingerden (alg. adjunct). Als adviserend lid is toegevoegd onze consulent Ds. Gert Mink.
De vacature wordt gemeld aan het Mobiliteitsbureau van de PKN en van daaruit mogen we een advies verwachten van beroepbare predikanten die in onze Gemeente zouden passen.
Dit bericht is ook meteen een OPROEP aan gemeenteleden van de wijken 1 en 2 om met ons mee te denken en ons te voorzien van namen van gemeentepredikanten die beroepbaar zijn en in onze wijkgemeente zouden passen. Voor de profielschets verwijzen we naar de website Hervormd Sliedrecht. Graag melden aan de scriba van de wijkkerkenraad (scribawijk2@hervormdsliedrecht.nl) onder vermelding van uw naam, adres en de namen van kandidaat predikanten en een motivering waarom u de namen voordraagt. Aan de hand van alle ontvangen suggesties (kerkenraad, Mobiliteitsbureau, Gemeente) wordt door de BC een groslijst samengesteld. Deze groslijst dient als uitgangspunt voor vervolgstappen.
We hebben er als BC vertrouwen in dat de Here God ons de weg zal wijzen en bidden om de leiding van de Heilige Geest in deze zoektocht naar een nieuwe voorganger. Bidt U met ons mee? Graag!