Bij de diensten van wijk 1 en 2

Zondagmorgen 13 april staat de dienst in het teken van de belijdenis, die zestien mensen uit beide wijken hopen af te leggen. Hun foto met hun namen eronder vindt u ook op de website. Wilt u ze allemaal in uw voorbede gedenken? De tekst voor de preek is: Hebreeën 10: 23 “Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft is getrouw’. Er is alle reden om de Heer der Kerk te loven en te danken, dat er opnieuw zoveel jonge mensen zijn, maar ook mensen van middelbare leeftijd, die de vrijmoedigheid hebben gekregen om de Here Jezus als hun Heer en Heiland te belijden. Bidden we om een gezegende dienst?
De zondagavonddienst in de Grote Kerk is een bijzondere eredienst waarin voorgaat
Ds. K. Hage uit Eethen en Drongelen en het Passie Project Koor en diverse musici medewerking verlenen. Dit koor is een initiatief van de evangelisatiecommissie wijk 1
en 2 samen met Martin Zonnenberg. Een heel mooie voorbereiding op de Stille Week
met de mooiste koralen uit o.a. de Matthäus Passion & de Crucifixion.

Van maandag 14 tot en met donderdag 17 april komen we als hele gemeente vier keer bij elkaar voor wat is gaan heten de Bezinningsavonden in de Stille Week. Wat is het goed om ons met elkaar als broeders en zusters uit alle wijken voor te bereiden op Goede Vrijdag en Pasen. Ik spreek de wens uit, dat er nog meer mensen komen dan de afgelopen jaren. Neem gerust iemand mee!
Op Goede Vrijdag 18 april zijn er zoals gebruikelijk twee diensten. De kerkenraad van wijk 2 heeft ds. Tanghé gevraagd om ook in de morgendienst van wijk 2 voor te gaan, zodat hij deze Goede Vrijdag in beide diensten het Avondmaal mag bedienen. In de avonddienst worden de nieuwe lidmaten genodigd aan de eerste tafel. Familieleden, die ook belijdend lid zijn, zijn ook van harte welkom aan deze tafel. Voor alle duidelijkheid: ds. Tanghé houdt in verband met de vele diensten, die hij heeft voor te bereiden, zowel ’s morgens als ’s avonds dezelfde preek! De drie teksten voor de preek zijn: Genesis 1: 31 “En God zag alles, wat Hij gemaakt had, en zie het was zeer goed”. Genesis 6: 6 “ Toen …berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart”. Marcus:15: 24a; “En zij kruisigden Hem”. Het thema is: Waarom is de Goede Vrijdag goed?
Op zondag 20 april zijn er ’s morgens twee diensten, waarin we de opstanding van onze Here Jezus Christus gedenken en vieren. Het mag weer klinken: “de Heer is waarlijk opgestaan”. De eerste dienst begint om 09.00 uur en aan deze dienst verleent het Hervormd Kerkkoor medewerking. Om 10.45 uur begint de tweede dienst, waarbij Lisa Korevaar op haar eufonium (blaasinstrument) samen met Jan Dekker de gemeentezang begeleidt. De preek zal gaan over de ontmoeting tussen de opgestane Heer en Maria van Magdala in de tuin, waar het graf van Jozef van Arimatea was, waar de Here Jezus was begraven (Johannes 21: 1-18).