De nieuwe privacywetgeving (AVG)

Er is de laatste tijd in de media veel te lezen over hoe sommige internetbedrijven omgaan met onze persoonlijke gegevens. Daarom is het goed dat hiervoor strenge wetgeving komt. Op 25 mei 2018 werd die van kracht in heel Europa. Als Hervormde Gemeente van Sliedrecht moeten we hier zelf ook aan voldoen. We moeten o.a. duidelijk zijn waarom we persoonsgegevens vastleggen, ze goed beveiligen en ze ook niet langer bewaren dan nodig. Het College van Kerkrentmeesters organiseert dit voor de administratie van onze Gemeente en voor de website. De wijkkerkenraden op hun beurt nemen ook verantwoordelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens waarover diakenen beschikken of die ouderlingen bijhouden van hun huisbezoeken – ook daarvan wil je niet dat die in verkeerde handen vallen. Zorg voor privacy in onze Gemeente is niet alleen de zorg van ambtsdragers. Het geldt ook voor gemeenteleden die leiding geven aan de clubs en verenigingen, of die acties organiseren. Kortom: iedereen die in onze gemeente met gegevens te maken heeft die onder deze nieuwe wetgeving valt zal voor de zomer worden benaderd. Hoort u niets en/of wilt u meer hierover weten, neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau. Dat zal ervoor zorg dragen dat uw vraag zo goed mogelijk wordt beantwoord.