Doelcollecte 23 december

Tijdens de donkere dagen voor Kerst spreken de woorden uit Matteüs 5: 14-16 des te meer tot onze verbeelding. ‘Jullie zijn het licht in de wereld… Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.’ In de jeugddienst die afgelopen zondagavond werd gehouden in de Maranathakerk mochten we hierbij stilstaan. Centraal stond de vraag: ‘Hoe kunnen wij een lichtend licht zijn in de wereld?’. Een manier waarop dat kan is door onze gaven. Voor deze 4e adventszondag roepen wij u daar in het bijzonder toe op, voor het werk van Youth for Christ, in de opvang en zorg voor kinderen in Moldavië, één van de armste landen van Europa. Zij stimuleren tevens de kerken op veel manieren om licht en zout te zijn in de samenleving van Moldavië en de zwakken te helpen waar ze kunnen. Niet alleen onder kinderen, maar ook andere kwetsbare groepen zoals zieken, gehandicapten, alleenstaande moeders en ouderen. Op dit moment zijn er 42 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar kinderen opgevangen worden, die in armoede en in gebroken gezinnen opgroeien. Ze hebben in hun jeugd essentiële zaken gemist, zoals goed onderdak, veiligheid, gezonde relaties en onderwijs. De dagcentra bieden kinderen een veilige omgeving waar ze eten krijgen, zorg en onderwijs. Maar de centra richten zich niet alleen op de basisbehoeften van de kinderen. Het is belangrijk dat deze kinderen zichzelf ontwikkelen en hun talenten ontdekken en leren gebruiken. In de centra leren ze hoe groot Gods liefde is, er is aandacht voor hun emotionele en sociale ontwikkeling en er wordt gewerkt aan hun zelfvertrouwen. In de dagcentra zijn ook faciliteiten en activiteiten voor ouderen. Want ook de ouderen in Moldavië vormen een kwetsbare groep. Wij roepen u van harte op de mensen in Moldavië te gedenken in uw gebed en bij de collecte. Een gift overmaken kan ook, naar NL25 RABO 0359 3227 19 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht, onder vermelding van Moldavië. Dank u voor uw bijdrage!

Namens de diaconie,
Mark Teeuw.