Doelcollecte

Zondag 1 juli a.s. is de diaconale rondgang weer speciaal bestemd voor een doel in Israël. Met enige regelmaat hebben we als diaconie in de afgelopen jaren financiële steun gegeven voor House Jemima, zo ook deze keer. Op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala staat ‘House Jemima’, een ‘thuis’ voor Arabische kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap. In de loop van de jaren is er naast woonzorg ook dagbesteding en thuisbegeleiding bij gekomen. Zorg, begeleiding en onderwijs worden geboden vanuit een christelijke attitude van liefdevolle betrokkenheid. In het tehuis werken lokale Arabische medewerkers samen met deskundige (in de zorg opgeleide) vrijwilligers uit diverse landen, waaronder Nederland. Onlangs ontvingen wij bericht dat Jemima het aantal kinderen op de dagopvang heeft moeten halveren, 25 kinderen zijn overgeplaatst naar andere instellingen. Tien plaatselijke krachten zijn noodgedwongen ontslagen. Dit alles als gevolg van financiële tekorten. Die worden o.a. veroorzaakt door verminderde kerkelijke bijdragen, achterstallige betalingen vanuit de overheid en een ongunstige wisselkoers. Mogen we u vragen om deze collecte daarom ruimhartig te gedenken? Bovendien roepen we u in de eerste plaats van harte op om het werk van Jemima te gedenken in uw gebeden. Wilt u een gift overmaken, dan is dat uiteraard mogelijk, naar NL25RABO0359322719, onder vermelding van House Jemima. U wordt van harte bedankt!

Namens de diaconie,
Marius van Wijk en Mark Teeuw