Gedenken van de overledenen

Op 20 november 2015 overleed mw. Annigje Geertje Batenburg in de leeftijd van 59 jaar. Tekst: “Jezus zei: ‘Ik ben het brood dat leven geeft’.” Johannes 6: 48

Op 22 december overleed dhr. Gijsbert de Jongste in de leeftijd van 60 jaar.
Tekst: “Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent’.” Genesis 32: 26b en “Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft.” Psalm 146: 5a

Op 23 december overleed mw. Janna Borsje-Bakker in de leeftijd van 85 jaar.
Tekst: “Evenals een moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht.” Psalm 42: 1a (berijmd)

Op 2 januari 2016 overleed mw. Sophia Hendrika Batenburg in de leeftijd van 56 jaar.
Tekst: “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.” 1 Korintiërs 13: 13

Op 15 januari overleed mw. Willemina Janna van Wijngaarden-Verdoorn in de leeftijd van 83 jaar.
Tekst: “Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.”
Psalm 121: 1 (berijmd)

Op 23 januari overleed dhr. Pieter Verschoor in de leeftijd van 84 jaar.
Tekst: “Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: Here, red mij!”
Matteüs 14: 30

Op 23 januari overleed mw. Maartje Robbe-de Ruiter in de leeftijd van 75 jaar.
Tekst: “Overdag bewijst de Heer mij zijn liefde, ‘s nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven.” Psalm 42: 9

Op 23 januari overleed mw. Johanna Verhoef-Mes in de leeftijd van 91 jaar.
Tekst: “Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zoveel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.” Jesaja 43: 4

Op 25 januari overleed dhr. Cornelis van Campen in de leeftijd van 84 jaar.
Tekst: “De Heer is mijn herder.” Psalm 23: 1

Op 25 januari overleed mw. Gerritje Johanna van de Werken in de leeftijd van 84 jaar.
Tekst: “Tot U roep ik, Here, ik zeg: Gij zijt mijn schuilplaats, mijn deel in het land der levenden.” Psalm 142: 6

Op 28 januari overleed mw. Jenneke van der Tak-de Kock in de leeftijd van 99 jaar.
Tekst: “De Heer is mijn herder.” Psalm 23: 1

Op 18 februari overleed dhr. Cornelis Pieter van Heteren in de leeftijd van 67 jaar.
Tekst: “En Jezus, stilstaande, zeide, dat men hem roepen zou; en zij riepen de blinde, zeggende tot hem: Heb goeden moed, sta op; Hij roept u. En hij, zijn mantel afgeworpen hebbende, stond op, en kwam tot Jezus.” Markus 10: 49, 50

Op 21 februari overleed mw. Cornelia Blokland-van Rees in de leeftijd van 96 jaar.
Tekst: “Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.” Matteüs 6: 34

Op 23 maart overleed mw. Josina Gerrigje Blokland in de leeftijd van 91 jaar.
Tekst: “Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland.” Hebreeën 11: 14

Op 9 april overleed mw. Antonia Hendrika Kraaijeveld-de Jong in de leeftijd van 88 jaar.
Tekst: “Want door genade zijt gij behouden, door geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.” Efeziërs 2: 8

Op 12 april overleed mw. Pieternella Berrevoets-Schippers in de leeftijd van 85 jaar.
Tekst: “Van het einde des lands roep ik tot U, omdat mijn hart bezwijkt; leid mij op een rots die mij te hoog zou zijn. Want Gij zijt mij een schuilplaats geweest, een sterke toren tegen de vijand. Laat mij in uw tent voor altoos vertoeven, laat mij schuilen, geborgen onder uw vleugelen.” Psalm 61: 3-5

Op 21 april overleed mw. Janny Hermina de Jager in de leeftijd van 77 jaar.
Tekst: “ . . . als een bloem des velds, zo bloeit hij . . .”
Psalm 103: 15b

Op 29 mei overleed dhr. Adriaan Vermeulen in de leeftijd van 87 jaar.
Tekst: “Van U komt mijn lofzang in de kring van het volk.” Psalm 22: 26a

Op 14 juni overleed mw. Anna Margrieta Griffioen-Hoefnagel in de leeftijd van 92 jaar.
Tekst: “Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.” Johannes 11: 25

Op 19 juni overleed dhr. Wim Verhoef in de leeftijd van 80 jaar.
Tekst: “Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.
Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.”
Fillippenzen 4: 6, 7

Op 26 juni overleed mw. Rikstina Klootwijk-Hakkenes in de leeftijd van 74 jaar.
Tekst: “Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.”
Psalm 27: 14

Op 30 juni overleed dhr. Daniel Gerard Pellikaan in de leeftijd van 69 jaar.
Tekst: “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.”
1 Korintiërs 13: 13

Op 1 juli overleed mw. Martha Marigje de Gruyter-Prins in de leeftijd van 84 jaar.
Tekst: “Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils; U verwacht ik de ganse dag.” Psalm 25: 5

Op 6 juli overleed mw. Aafje Teeuw in de leeftijd van 85 jaar.
Tekst: “‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God.” Psalm 42: 1 (berijmd)
Op 6 juli overleed mw. Adrie Jacquemijns in de leeftijd van 86 jaar.
Tekst: “Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.” 2 Korintiërs 5: 1

Op 8 juli overleed mw. Ariena Visser-Stuij in de leeftijd van 99 jaar.
Tekst: “In het huis van mijn Vader zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden.” Johannes 14: 2

Op 18 augustus overleed dhr. Jan Vermeulen in de leeftijd van 77 jaar.
Tekst: “Bij de Heer is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer.” Psalm 130: 7

Op 22 augustus overleed mw. Aagje Grietje van Dijk-de Bruijn in de leeftijd van 71 jaar.
Tekst: “Geprezen zij de Heer. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil. Die God is ons een God van uitreddingen, bij de HERE Here zijn uitkomsten tegen de dood.”
Psalm 68: 20, 21

Op 19 september overleed mw. Lena van Zwienen-Teeuw in de leeftijd van 84 jaar.
Tekst: “Maar ik vertrouw op u, o Heere! Ik zeg: Gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in Uw hand.” Psalm 31: 15, 16

Op 26 september 2016 overleed mw. Catharina Albertha Pellikaan-den Hartog in de leeftijd van 63 jaar.
Tekst: “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.”
1 Korintiërs 13: 13

Op 10 oktober 2016 overleed dhr. Wim Korporaal in de leeftijd van 70 jaar.
Tekst: “Maar hij sprak hen meteen aan en zei: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.’”
Marcus 6: 50

En wij gedenken hen die ons, kortere of langere tijd geleden, voorgingen:
“Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer.”
Romeinen 14: 7, 8