Generale Synode over het ambt

Zaterdag 2 juli is er een extra vergadering van de Generale Synode van onze kerk. Op deze landelijke, lange, vergadering bespreken we de visie op het ambt. Wat is het ambt bijbels gezien? Hoe heeft het zich in de historie ontwikkeld? Wat zijn de belangrijke elementen die het vervullen van het ambt onderscheiden van het doen van klusjes binnen de gemeente? Wat is het eigene van een predikant, van een ouderling en van een diaken? Zou er misschien een vierde ambt moeten worden geïntroduceerd, namelijk voor dat van kerkelijk werker? En als hiertoe zou worden overgegaan, wat zou dan de invulling kunnen zijn? In vele gemeenten is de ambtsvervulling hoe langer hoe moeilijker. Bovendien neemt het aantal predikantsvacatures toe. Wat zou de weg van de Heer in dezen zijn? Kortom: het zijn heel belangrijke zaken die onze aandacht vragen. Bidt u mee voor het werk van onze synode?

Een vriendelijke groet,
ds. G.J. Mink