Giften Diaconie aan Hulpverlenende Instanties

Graag informeert de Diaconie u over het jaarlijks uitkeren van giften aan hulpverlenende instanties. De betreffende giften zijn mogelijk naast de financiële ondersteuning van broeders en zusters binnen onze wijken en naast de doelcollecten. Aan het einde van elk jaar wordt de ‘diaconale balans’ opgemaakt. Ook dit jaar mag een bedrag van € 7.000,- worden verdeeld over diverse hulpverlenende instanties, zowel aan die welke zorg dragen voor lokale dorpsgenoten, als ook aan instanties welke zorg dragen voor regionaal, landelijk en wereldwijd hulpbehoevende medemensen. Het werken vanuit bijbels perspectief is de basis van deze instanties. Totaal betreft het 22 instanties. Mogelijk geeft u zelf ook donaties aan ‘Goede Doelen’. Ieder gemeentelid mag daartoe een diaken zijn, niet in de zin van een ambt, maar vanuit het hulpverlenend en financieel ondersteunend handelen. Het dienen van de medemens is verankerd in Gods Woord. De Heere Jezus gaf ons het voorbeeld in Lukas 22: 27b waar Hij zegt: ‘Maar ik ben in het midden van u als Eén die dient’. Voor alle collecten vragen wij het komend jaar graag weer uw warme aandacht.

Namens de diaconie,
Huib Visser.