Huis van de Kerk

Begin april heeft de Regiecommissie Huis van de Kerk u al namens het College van Kerkrentmeesters op de hoogte gebracht van de uitslag van de peiling van het draagvlak binnen onze gemeente voor opties voor renovatie, nieuwbouw en afstoten betreffende het Dienstgebouw bij de Grote Kerk, De Handpalm en het CJMV-gebouw.
Wij zijn erg dankbaar voor de response – 34% van alle aangeschreven doopleden en belijdende leden – en de duidelijk uitgesproken voorkeur (89%) voor het scenario met vervanging van het Dienstgebouw door een nieuw Huis van de Kerk en afstoten van zowel het CJMV-gebouw als De Handpalm. Uw betrokkenheid blijkt uit het grote aantal opmerkingen en adviezen die op de formulieren zijn toegevoegd. Deze nemen we zeker mee in het vervolg.
Nu komen we in een fase waar een plan moet worden opgesteld om het gekozen voorkeursscenario (verder) uit te werken, te detailleren, te plannen en volledig door te rekenen. We hebben de Algemene Kerkenraad gevraagd te bevestigen dat dit past binnen het beleid van onze Hervormde Gemeente.
Kortom, ook al is het misschien even stil, er wordt wel degelijk verder gewerkt aan het ‘Huis van de Kerk’.