In memoriam ds. S. van den Oever

Wij gedenken ds. Simon van de Oever, dienaar van het Goddelijke Woord
Maandagmorgen werden wij opgeschrikt door het bericht dat onze oud-predikant ds. Simon van den Oever, wonende te Yerseke, plotseling was overleden. Samen met vrienden waren ze in Roemenië en daar is hij overleden aan een hartstilstand. Hij is 71 jaar geworden. Ds. van den Oever heeft onze gemeente en wijk 1 in het bijzonder als herder en leraar gediend van 17 december 1995 tot aan zijn emeritaat op 3 september 2006. Met grote dankbaarheid denken wij terug aan deze periode. Met veel liefde en inzet heeft hij zijn ambt mogen vervullen tot zegen van velen in onze gemeente. Hij had de gave Gods Woord op een heldere en duidelijke wijze te verkondigen en zo mensen te brengen aan het hart van de Here Jezus. Elke preek weer begon hij met een “sprekend” voorbeeld wat direct een heenwijzing was naar het tekstgedeelte. Geleid door Gods Geest mocht hij zijn toehoorders inzicht geven in de geheimenissen van het Koninkrijk Gods. Wat wist hij een zuivere uitleg te geven van zijn tektstgedeelte en wat werd het dan duidelijk wat er werd bedoeld. Wat kon hij ook prachtige lijnen trekken van Oude Testament naar Nieuwe Testament. Prediking en pastoraat hadden de liefde van zijn hart. Wat kon hij getuigen van Gods liefde en genade voor zondige mensen. Met vergaderingen had hij niet veel, ze moesten vooral niet te lang duren. Van de ambtsdragers verlangde hij dat ze zoveel mogelijk allemaal aanwezig zouden zijn bij de kerkdiensten. Dominee en mevrouw Van den Oever (Simon en Truus) zijn geboren en getogen in de Alblasserwaard. Hun beider wieg stond in Alblasserdam. Zij kenden elkaar van jongsaf aan. De contacten tussen de familie Van den Oever en wijkgemeente 1 dateren van het voorjaar 1979 (36 jaar geleden). De toenmalige hoorcommissie toog met bandrecorder naar Nieuwleusen om ds. Van den Oever te horen. Vervolgens bracht onze wijkgemeente een beroep op hem uit samen met de Hervormde Gemeente van Dordrecht (Andreaskerk). Toen ging zijn roeping echter uit naar Dordrecht. Na 8 1/2 jaar verruilde hij Dordrecht voor Yerseke, maar Sliedrecht verloor hem niet uit het oog. Na het vertrek van ds. A.N. Rietveld in augustus 1995 bracht wijk 1 opnieuw een beroep uit op ds. Van den Oever, die het deze keer wel aannam. Op 17 december 1995 deed hij zijn intrede in Sliedrecht. Ook na zijn emeritaat ging hij nog geregeld voor in onze gemeente, tot hij vorig jaar berichtte dat zijn gezondheidssituatie hem niet toestond nog langer voor te gaan. Wij verliezen in hem een voorganger die “zijn gemeente” steeds weer wees op het verlossingswerk van onze Here Jezus Christus. Niets is van onszelf, met lege handen mogen we tot Jezus komen. Kruis en Opstanding stonden centraal en de Here Jezus, die Zichzelf helemaal wegcijferde als onze Redder en Verlosser. Onze gedachten gaan in deze dagen in het bijzonder uit naar zijn vrouw Truus, hun 3 kinderen, kleinkinderen en verdere familie. Laten we bidden dat zij de nabijheid van de Heilige Geest, de Trooster, wiens uitstorting we juist deze komende zondag mogen gedenken en vieren, mogen ervaren om dit grote verlies te dragen. Moge zij zich getroost weten dat hun man, vader en opa is Thuisgehaald door zijn Meester, wiens dienstknecht hij is geweest met al de gaven en talenten, die God hem had gegeven. Laten wij als Hervormde Gemeente van Sliedrecht ds. Simon van den Oever in gedachten houden zoals in Hebreeën 13: 7 staat geschreven: ‘Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken, let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na’.

De kerkenraad van wijkgemeente 1