Interview met Wim Dunsbergen

Wim Dunsbergen: ‘We hebben een boodschap voor de wereld’!

We leven in een bijzondere tijd. Hiermee is niets te veel gezegd.
En dan slaat dit uiteraard niet op de adventstijd, de kersttijd, de periode van de jaarwisseling. Het is de bijzondere tijd van de coronacrisis. De werking van dit virus heeft grote gevolgen in persoonlijke levens. Voor heel het maatschappelijk terrein.
Ook voor de kerk. Om die reden hebben we een gesprek met de voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente in Sliedrecht, Wim Dunsbergen.
Hij heeft als geen ander het overzicht over het reilen en zeilen. In dit gesprek biedt hij een kijkje achter de schermen.

Ook voor Hervormde Gemeente Sliedrecht is de coronatijd enerverend. Wat merk jij ervan?
De coronatijd mogen we met recht enerverend noemen. Hierbij moet ik meteen denken aan het begin van deze bijzondere periode. Donderdag 12 maart werd het eerste landelijke beleid bekend gemaakt. De persconferentie van 12 maart (de eerste in een lange rij) volgde ik op mijn telefoon terwijl ik in het gemeentekantoor van Sliedrecht voor mijn werk aan het
vergaderen was. Toen bekend gemaakt werd dat er vanaf zondag 15 maart maximaal 100 personen de kerkdiensten mochten bezoeken, heb ik tijdens de vergadering mijn spullen bij elkaar gepakt en ben ik naar mijn kantoor gegaan om mensen te bellen. Binnen korte tijd zaten we met het moderamen van de Algemene Kerkenraad in mijn kantoor te vergaderen. Plannen zijn die middag gemaakt met name gericht op het digitaal uitzenden van kerkdiensten. Deze plannen zijn ’s avonds in een gezamenlijke vergadering van alle ambtsdragers met de wijken besproken. Dit heeft er toe geleid dat we zondag 15 maart met de uitzending van digitale kerkdiensten konden starten. We konden daarnaast meteen beginnen met het digitaal collecteren. Het was mooi om te ervaren hoe gemeenteleden, binnen een kort tijdsbestek, hun gaven en talenten hebben ingezet om dit allemaal mogelijk te maken. Deze grote inzet van gemeenteleden is de afgelopen maanden voortgezet en tot zegen geweest. We mogen als Algemene kerkenraad blij zijn met de grote betrokkenheid en expertise van de werkgroep ‘anderhalvemeterkerk’. Na iedere persconferentie komt de werkgroep bij elkaar om adviezen te schrijven voor de Algemene kerkenraad. De Algemene kerkenraad gebruikt de adviezen om besluiten te nemen. We mogen blij zijn met de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de gemeenten. Dat was al zo voor de coronatijd. De betrokkenheid van de vrijwilligers is alleen maar toegenomen. Het gaat hierbij niet alleen om de technische zaken maar ook het organiseren van meditatieve momenten. Denk verder aan de avondopenstelling van de Grote kerk en onderlinge betrokkenheid door het bezoekwerk in de gemeenten. Deze coronatijd heeft consequenties voor onze predikanten, pastoraal werkers, kosters en de medewerkers van het Kerkelijk Bureau. Ook voor hen is het een uitdagende tijd. Zo kun je snel de conclusie trekken dat deze periode enerverend is.

Je bent nu 11 jaar voorzitter van de Algemene Kerkenraad. Er is veel veranderd in de loop der jaren. Kun je hiervan iets vertellen?
In januari 2010 werd ik bevestigd als voorzitter van de Algemene Kerkenraad. Voorheen waren de predikanten in een cyclus van een jaar voorzitter. In wijk 1 was ik tot januari 2010 vijf jaar voorzitter van de wijkkerkenraad geweest. Het werk van de Algemene kerkenraad ging na de wisseling van het voorzitterschap gewoon door. In de afgelopen jaren hebben zich wel een aantal ontwikkelingen voorgedaan. Hierbij noem ik enkele voorbeelden. Na de opening van de vergadering spreken we eerst over een gelezen gedeelte van een boek. Het eerste boek dat we met elkaar bespraken was ‘Gemeente van Christus’ van Dr. A. van de Beek. Inmiddels zijn we halverwege het boek ‘Bezielend leidinggeven’ van Anselm Grün. Het is fijn om in een vergadering ervaringen te delen en over geloven en het werk in de gemeente te spreken. In alle vrijmoedigheid en openheid worden ervaringen gedeeld ook over de beleidskeuzes die in de verschillende wijken gemaakt zijn. Verder denk ik aan de wijk overstijgende gemeenteavonden die door de Algemene Kerkenraad georganiseerd worden. De laatste gemeenteavond, in het voorjaar, had betrekking op het donorregister. Helaas kon vanwege corona de gemeenteavond van dit najaar niet doorgaan. Het voornemen is in het voorjaar van 2021 weer een gemeenteavond te organiseren.
De vier gemeenteavonden in de stille week voor Goede Vrijdag passen ook in dit rijtje. Het boekje ‘Volhouden’ dat onze (toen nog vier) wijkpredikanten geschreven hebben na een periode van doordenking mag niet ontbreken in deze opsomming.
Het geeft een beeld van de onderlinge samenwerking tussen de predikanten over de wijkgrenzen heen. Tot slot zou ik willen wijzen op de missionaire opdracht die we onszelf als gemeente gegeven hebben: kerk zijn in de samenleving. Wat kunnen we voor de Sliedrechtse inwoners betekenen naast dat iedere zondag de diensten gevolgd kunnen worden. Zeker in deze coronatijd is dat een belangrijk aandachtspunt.

Voor welke uitdagingen stonden we als gemeente en hoe zijn die beantwoord?
Denkend vanuit de coronatijd noem ik enkele uitdagingen op het niveau van de Algemene Kerkenraad.
Een uitdaging vormt de communicatie over de besluiten die in deze coronatijd genomen worden. Niemand mag vergeten worden. De communicatie moet voor iedereen duidelijk en toegankelijk zijn. Daar moeten we scherp op zijn. Om deze reden hebben we ervoor gekozen indien nodig wekelijks te vergaderen.
Een andere uitdaging betreft het kerk-zijn in deze tijd. Een grote verantwoordelijkheid ligt in dit geval bij de wijkkerkenraden. Toch hebben we als Algemene Kerkenraad over dit onderwerp gesproken. Het lijkt ons een actuele ambitie om verder te werken aan het kerk-zijn buiten de kerk. Naast vanzelfsprekend de aandacht voor de leden van onze gemeente mag er aandacht zijn voor de inwoners van Sliedrecht. De Boodschap van het Evangelie mag en moet breder klinken. Door de digitale kerkdiensten is er meer toegankelijkheid gekomen.
We denken er over na op enig moment het nieuwe Dienstgebouw in te zetten voor koffiebijeenkomsten voor gemeenteleden en niet-gemeenteleden die eenzaam zijn.

Zie je ook kansen voor de toekomst?
Een interessante ontwikkeling is de mogelijkheid kerkdiensten uit te zenden. Voor met name ouderen is het fijn dat de diensten live gevolgd kunnen worden. Tot half maart dit jaar werd vooral gebruik gemaakt van de kerkradio. Het kijken en luisteren naar diensten
is ook prettig voor jonge ouders die, vanwege de oppas, nu om de beurt naar de kerk gaan. Thuis kan er meegekeken worden. Het geeft mensen die schroom hebben diensten te bezoeken de gelegenheid mee te kijken.

Zou je nog iets anders kwijt willen?
Natuurlijk is het mooi dat er digitale diensten zijn. Toch gaat er niets boven het bezoeken van de kerkdiensten. Het fijnste is om in een volle kerk samen onze Hemelse Vader de eer te brengen door samen te zingen, te bidden en te luisteren naar de Boodschap. Het ervaren van de Gemeenschap der heiligen. Dat missen we nu vanwege de coronatijd. We mogen er vertrouwen in hebben dat God Zijn kerk bouwt, ook in deze coronatijd. De laatste
vergadering van de Algemene Kerkenraad las ik uit 1 Korintiërs 12. In vers 27 staat: ‘Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit’.
Dat is in deze tijd een mooie kerntekst. We kunnen en willen niemand missen. Iedereen is nodig met zijn/haar talenten en gaven. Zo kunnen we kerk-zijn en afschaduwing van Christus in deze complexe tijd. Allerlei initiatieven worden al genomen.
Zo mag er een positief beeld van geloven in onze samenleving gecreëerd worden.
We hebben immers een Boodschap voor de wereld.