Jaaroverzicht Algemene Kerkenraad 2022

De Algemene Kerkenraad startte het jaar 2022 met een aantal veranderingen. Een nieuwe voorzitter en scriba werden gekozen en in de nieuwe plaatselijke regeling werd een andere samenstelling (kleiner) van het moderamen afgesproken.
In de maanden erna werden verschillende onderwerpen in de Algemene Kerkenraadsvergadering behandeld en uitgevoerd:
• een nieuw beleidsplan werd gemaakt en aangenomen, met de afspraak om dit begin 2023 te evalueren en aan te passen;
• de laatste coronamaatregelen werden uitgevoerd. Aan het eind van dit jaar werd de coronatijd geëvalueerd en werden afspraken gemaakt over de zaken die we met elkaar geleerd hebben;
• de regelgeving rond de verplichting voor VOG’s (Verklaring Omrent het Gedrag) werd onderzocht en de uitvoering ingezet;
• deelname van onze gemeente bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen werd in de Algemene Kerkenraad besproken en vanuit de Diaconie gecoördineerd;
• de plannen rond Huis van de Kerk, gemaakt door het College van Kerkrentmeesters, werden uitgebreid besproken en goedgekeurd. Er is gekozen voor een scenario dat nu verder onderzocht wordt;
• jaarrekeningen en begrotingen van Diaconie en Kerkrentmeesters werden besproken en goedgekeurd;
• er waren meerdere overleggen met de Gereformeerde Kerk over samenwerking en het voornemen van de Gereformeerde Kerk om hun naam te veranderen naar Protestantse Kerk Sliedrecht;
• om de communicatie in onze gemeente te verbeteren is een opzet gemaakt om tot nieuw communicatiebeleid te komen;
• er zijn verschillende extra vergaderingen gehouden rond het uitbrengen van een beroep voor wijk 3. We mochten ons in oktober verheugen over de mededeling dat Ds. Verheij het
beroep naar Sliedrecht heeft aangenomen;
• het gemeentefeest van dit jaar werd geëvalueerd. Hierbij werd dankbaar teruggekeken met complimenten naar de organisatie;
• er is met verschillende commissies en werkgroepen overleg gevoerd om zo de aansluiting tussen het werk in de gemeente en de Algemene Kerkenraad zo goed mogelijk te laten zijn.

We kijken dankbaar terug op de wijze waarop in de Algemene Kerkenraad wordt samengewerkt tussen de vier wijken.
Vanuit de Algemene Kerkenraad wensen we iedereen gezegende Kerstdagen, een goede jaarwisseling en voorspoedig 2023 toe.