Kerkelijk werker

De Grote Kerkenraad van onze beide wijkgemeenten heeft in zijn vergadering van vorige week een benoeming kunnen doen in de vacature voor het ouderenwerk die ontstond door het emeritaat van ds.J. Riemersma. We hopen dat de in de functie van kerkelijk werker benoemde broeder per september zijn werkzaamheden in onze gemeente kan beginnen. Er moeten nog enkele hobbels worden genomen. Van harte hopen we dat de weg geëffend wordt en het bezoekwerk van onze ouderen, nu zo voortreffelijk door de blokouderlingen en in het bijzonder onze ouderenouderling met assistentie van een keur van bezoekbroeders en -zusters gedaan, met daarbij extra inspanningen van de beide wijkpredikanten, geïntensiveerd zal kunnen worden.
Namens de kerkenraden, ds. G.J. Mink.