Kerkenraadsverslag Grote Kerkenraad

De grote kerkenraad van onze wijkgemeenten heeft in zijn laatste vergadering onder meer gesproken over de viering van het Heilig Avondmaal. Het betreft zowel de opdracht om Hem te gedenken als de manier waarop dit gebeurt. En dus ook hoe het in onze gemeente gestalte krijgt.

Viering Heilig Avondmaal
In onze gemeente zijn we gewend vijfmaal per jaar het Heilig Avondmaal te vieren.
Voor de coronapandemie uitbrak, gebeurde dit altijd door aan tafel te gaan. Vanwege de beperkingen kon eerst helemaal niet en later aangepast gelukkig de viering doorgaan.
Zo hebben we kennisgemaakt met de praktijk van ‘lopend avondmaal’.
Nu zijn we in een nieuwe fase aangekomen. De vraag rijst dan: gaan we terug naar de oude praktijk van tafelviering of zetten we de ‘lopende viering’ voort? Of gaan we over op een hybride systeem?

Opdracht van Christus
De kerkenraden hebben in de afgelopen maanden zich uitvoerig op het avondmaal als zodanig bezonnen. We wilden het wat breder aanvliegen. Het gaat immers om meer dan alleen het maken van een keuze tussen twee manieren van vieren.
In het Heilig Avondmaal geven we gehoor aan de opdracht van de Here Jezus: ‘Doe dit om Mij te gedenken’. Hierbij is een aantal handelingen van groot belang. Deze kunnen door enkele werkwoorden worden weergegeven: nemen, danken, breken, geven, eten, drinken. Het is tastbaar evangelie: brood en vrucht van de wijnstok.

Diverse vormgeving
In de wereldkerk zijn verschillende vormen van vieren gangbaar: lopend, in een kring, door de banken, aan tafel. Elk van deze manieren heeft zijn eigen accent. In onze wijkgemeenten zijn hiervan twee in praktijk gebracht. De viering aan tafel heeft het bijzondere accent dat we mogen rusten bij Hem, die zijn werk voor ons heeft volbracht en de voorsmaak van het avondmaal van de bruiloft van het Lam in de voleinding. De lopende viering heeft het bijzondere accent dat wij nog pelgrims onderweg zijn die voor de reis als ware proviand meekrijgen om de tocht te kunnen volbrengen.
Beide vormen kunnen we zien bij de Pesachviering in Israël.
Bij de uittocht werd het paasmaal staande gebruikt, toen Israël gesetteld was, lag men aan. Tijdens deze maaltijd stelde de Heer het avondmaal in.
De kerkenraad is tot de conclusie gekomen dat er meer manieren van vieren mogelijk zijn, al is er een verschil in persoonlijke voorkeur. Er is niet één vorm goed en een andere fout. Voor elk van de vormen is wel wat te zeggen.

Proefperiode
In de komende periode gaan we een ‘proef’ nemen. Hierin zullen beide vormen worden ‘beproefd’. Op Goede Vrijdag zal in de Maranatha Kerk een tafelviering plaatsvinden. In juni zal er eveneens in de Maranatha Kerk een lopende viering zijn.
Ten slotte is de viering in september in de Grote Kerk weer aan tafel.
Hierna zal de kerkenraad op basis van opgedane ervaringen en reacties vanuit de gemeente een beslissing nemen hoe we de avondmaalsviering in de toekomst gestalte zullen geven. We zullen dan beslissen of we naast de nu gegroeide praktijk van lopende vieringen gedurende het jaar één of meer tafelvieringen zullen houden.
Overigens is al wel besloten voortaan niet meer uit één beker te drinken, maar alle avondmaalgangers kleine bekertjes aan te reiken.