Liturgiekring start 30 oktober 2019

Aanleiding
Afgelopen seizoen is er een drukbezochte gemeente-avond geweest over liturgie, in het bijzonder over het thema ‘zingen’. Het was een bijzonder mooie avond, vanwege het thema, maar zeker ook vanwege de persoonlijke verhalen en de ruimte voor gesprek in kleinere kring. Diverse mensen gaven aan dat ze het fijn zouden vinden om meer aandacht te besteden aan thema’s uit de liturgie.
Dat is precies de bedoeling van het boekje ‘Tot Gods eer, handreiking voor gesprekken
over liturgie’ dat in opdracht van de generale synode van de PKN geschreven is door prof. M. Barnard. In het woord vooraf zegt landelijk scriba René de Reuver over liturgie het volgende: ‘Liturgie is vieren. Vieren van de dienst van God aan mensen en de dienst van mensen aan God. Laten we ons niet langer verliezen in bijzaken maar concentreren op waar het in de kerk ten diepste om gaat: de ontmoeting met God, elkaar en de wereld. Liturgie raakt aan het wonder van ons kerk zijn, aan de ontmoeting met God. Liturgie moet je vieren. Liefst niet alleen, maar samen. Op zondag in de kerk of op een ander moment in een andere ruimte samen met anderen. Samen vieren, bidden, stil worden, zingen, horen, delen, dat verbindt en maakt één.’

Doel en opbouw van de liturgiekring
De kerkenraad van wijk 1 en 2 heeft besloten hier komend seizoen aandacht aan te willen schenken door middel van een liturgiekring. De kring is nadrukkelijk bedoeld voor jong en oud uit beide wijkgemeenten. We komen tweewekelijks bij elkaar en bespreken dan een thema uit de liturgie om ‘het geheim van ons kerk zijn dieper te leren kennen en te groeien in geloof, aanbidding en dienstbetoon’. De kring kent een praktische opbouw: Per keer wordt een onderdeel van de eredienst besproken, waarna er veel ruimte is voor onderling gesprek, delen en verwerking. Aan het eind van iedere avond is er een korte viering met zingen, stilte en gebed. Naast het boekje ‘Tot Gods eer’ wordt gebruik gemaakt van materialen uit het nieuwe dienstboek. Daar waar mogelijk wordt aan een thema dat op
de kring besproken is aandacht geschonken in de daaropvolgende zondagse eredienst.
De liturgiekring bestaat uit 10 bijeenkomsten met de volgende onderwerpen:
1. Wat is liturgie?
Waar de hemel de aarde raakt, liturgisch leven van kerk en individu. Het ritme van de liturgie: leven met de hartslag van God, functie van het kerkelijk jaar en de betekenis daarvan voor het geloofsleven.
2. Het huis van God
Geschiedenis en functie, de liturgische betekenis van het kerkgebouw en de verschillende onderdelen en het sacrament van de doop.
3. De kern van het liturgisch leven:
De zondagse eredienst. Aanroeping, votum en groet, lofprijzingen.
4. Schuldbelijdenis, genadeverkondiging en de lezing van de wet.
5. Het gebed om de opening van het woord, lezingen,
prediking.
6. Geloofsbelijdenissen.
7. De dienst van de gebeden:
Smekingen, voorbede, dankzegging en lofprijzing.
8. Het vieren van het sacrament:
Het heilig avondmaal.
9. De diaconale gestalte van de kerk
Plaats en functie van de  collecte(n). Wegzending en zegen.
10. Liturgie door de week:
Dagelijkse diensten, getijdengebeden, huisgodsdienst.

Praktische informatie
De liturgiekring start na de herfstvakantie en wordt gehouden op woensdagavonden in
de consistorie van de Maranathakerk. Aanvang: 20.00 uur, koffie en inloop vanaf 19.45 uur.
U kunt de volgende datums reserveren: 30/10, 13/11, 27/11, 11/12; en in het nieuwe jaar: 8/1, 22/1, 5/2, 19/2, 4/3, 18/3.
De liturgiekring wordt geleid door ds. Gert Mink en Peter van Wijk.