Mededeling ouderenpastoraat

Vorige week heb ik, na rijp beraad, mijn ontslag als pastoraal werker ingediend bij het College van Kerkrentmeesters.

Mijn herstel blijft vooralsnog uit; er is een diep gevoel, dat ik alles gegeven heb in de afgelopen jaren. Het is van belang, eerst geestelijk tot volledige rust te komen; een re-integratie in het pastorale werk staat dat in de weg. Een stuk duidelijkheid is naar mijn gedachte goed voor alle betrokkenen. Het is met pijn in het hart, dat ik deze beslissing heb moeten nemen, maar het is de meest wijze in de gegeven omstandigheden.

Ik dank allen, die in de afgelopen jaren hun vertrouwen aan mij gegeven hebben. Ik zie terug op vele fijne ontmoetingen en gesprekken, juist ook vaak in situaties van verdriet, rouw en andere scharniermomenten van het leven. De afgelopen maanden voelden wij ons omringd door een meelevende, biddende gemeente. Hartelijk dank voor de stroom van kaarten met bemoedigende woorden.

Ook dank ik de collega’s, ouderlingen, bezoekbroeders en -zusters en anderen voor de fijne samenwerking. Mijn dankbaarheid geldt zeker ook mijn lieve vrouw Jannie, die mij altijd gesteund heeft. Onze hoop en verwachting blijft van de HERE die hemel en aarde gemaakt heeft en Die trouw blijft in alle levensomstandigheden. Dat wens ik ook u allen van harte toe!

Een hartelijke groet,
J. Riemersma.

 

Tot onze spijt hebben wij kennis genomen van het weloverwogen besluit van ds. Riemersma ​en zijn vrouw om zijn werkzaamheden als pastoraal medewerker in onze gemeente ​ neer te leggen. Bijzonder jammer. Wij betreuren en respecteren dit besluit. W​ij verliezen een toegewijd predikant die 17 jaar kleur gaf aan het pastoraat. Juist in het ouderenpastoraat en heel bijzonder in het rouwpastoraat diende hij onze gemeente met alles wat hij kon geven. Daar zijn wij hem ​en zijn vrouw ontzettend dankbaar voor. Begin 2019 zullen wij als gemeente ​de gelegenheid hebben om ​ds. Riemersma en zijn vrouw te bedanken. Verder zullen wij ons als kerkenraden ​gaan beraden welke ​gevolgen dit zal hebben ​voor ​het ouderenpastoraat ​in de gemeente. Wellicht voor de duidelijkheid​, de fam. Riemersma zal ​de gemeente vooralsnog niet verlaten. Voor verdere vragen kunt u zich wenden tot onze scriba’s.

Namens de kerkenraden wijk 1 en 2,
Paul Passchier en Hans van der Weijde