Mededeling wijkkerkenraad 1

Na onderling overleg is in de kerkenraadsvergadering van 8 april jl. besloten om
diaken Huib Goedhart ontheffing uit zijn ambt te verlenen in verband met een
geloofskeuze die volgens de kerkenraad niet verenigbaar is met het belijden van onze kerk.
We bedanken Huib van harte voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee hij zijn dienst in Christus’ Kerk heeft vervuld. We danken met hem de Here voor de zegen op zijn arbeid die hij heeft willen verrichten en wensen hem en zijn gezin van harte Gods zegen
toe in het ambt van gelovige in onze gemeente.

Namens de kerkenraad wijkgemeente 1,
Pieter Vlot, scriba