Nieuwjaarstoespraak

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar mag ik u namens de wijkkerkenraden 1 en 2 enkele woorden toespreken. Annus Domini 2022 oftewel ‘het jaar van de Heer 2022’ ligt achter ons en dit biedt een moment om terug te blikken op het afgelopen jaar.
Als kerkenraden zijn wij God dankbaar voor de terugkeer naar normale kerkdiensten en normale kerkelijke activiteiten. Op dit tijdstip vorig jaar zaten wij nog in een harde lockdown met allerlei beperkende maatregelen. Er waren zorgen over gemeenteleden die geestelijk, sociaal en emotioneel een moeilijke tijd doormaakten, zowel jongeren als ouderen. Onze hoop en vertrouwen was en is gevestigd op God, die Zijn kerk leidt en ook nu uitkomst heeft geboden.
Kort na het opheffen van de lockdown volgde in februari de Russische invasie in Oekraïne met een grote stroom vluchtelingen tot gevolg. De kerken te Sliedrecht hebben in afstemming met de burgerlijke gemeente zich ingezet voor noodhulp, opvang en andere activiteiten, onder andere voor de jeugd. Een diaconale opdracht bij uitstek.
In april hebben de gemeenteleden van alle wijken zich uitgesproken over de toekomst van de kerkelijke gebouwen. 89% heeft zich uitgesproken voor de vervanging van het Dienstgebouw door een nieuw Huis van de Kerk en het afstoten van zowel het CJMV-gebouw als De Handpalm. In september heeft de Algemene Kerkenraad de uitgewerkte plannen goedgekeurd waarbij ook de ingebruikname van het Huis van de Kerk al staat ingepland.
Onze kerkrentmeesters hebben in september de Algemene Kerkenraad uitvoerig ingelicht over de toegenomen energiekosten én maatregelen voorgesteld om deze kosten zoveel als mogelijk te beperken. Inmiddels ondervinden wij al enige tijd de lagere
temperatuur tijdens de diensten.
Van 14 t/m 18 september 2022 is opnieuw met alle wijken het gemeentefeest gehouden met als thema: Samen!
Veel gemeenteleden hebben deelgenomen aan een reeks van activiteiten voor jong en oud.
Op 18 oktober werd bekend gemaakt dat ds. Verheij het op hem uitgebrachte beroep door wijk 3 heeft aangenomen.
Dat betekent dat alle wijken weer voorzien zijn van een predikant.
Het was zeker een jaar van herstel maar ook van nieuwe zorgen. Zorgen die wij mogen, nee, die wij moeten neerleggen bij onze Heer, Jezus Christus. Ook in 2023. Het is het verlangen van God dat wij onvoorwaardelijk op Hem vertrouwen.
Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan hem bij alles wat je doet,
dan baant hij voor jou de weg.
Aldus Spreuken 3.
En Jezus zegt in Johannes 14:
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug.
Dan zal Ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben.
Wij mogen God dankbaar zijn dat elke zondag deze boodschap aan ons wordt verkondigd, door hen, onze predikanten en gastpredikanten, die ons het evangelie brengen, gedreven door de Heilige Geest die vanuit de hemel wordt gezonden. Dat wij met hen fakkeldragers mogen zijn van dat Licht dat de duisternis heeft overwonnen.
Met Geloof, Hoop en Liefde gaan wij het jaar van onze Heer 2023 in, als pelgrims onderweg en met verlangen uitkijkend naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam in de volkomenheid van Gods Koninkrijk wanneer God zal zijn alles in allen.
Laten wij voor elkaar en voor onze predikanten, predikantsvrouwen, ouderenpastor, ambtsdragers, organisten, kosters, kringleiders, leiding kinderkerk en kinderopvang en alle vrijwilligers van onze gemeente onze dank aan God uitzingen met Gezang 704: ‘Dank, dank nu allen God’.
Paul Passchier