Nieuws van de diaconie

Onze belangrijkste uitdaging…
De berichtgeving via de media melden ons dat er sprake is van een voorzichtig herstel van de economie. De werkeloosheid neemt langzaamaan af en het consumentenvertrouwen neemt weer toe. Tot nog toe is er dit jaar minder vaak een beroep gedaan op de diaconie. Dat zou kunnen passen bij het beeld wat de media ons schetst. Uit armoedecijfers blijkt echter dat er nog steeds sprake is van grote aantallen personen en gezinnen die in financiële problemen zitten. Dat geldt ook voor de gemeente Sliedrecht. De werkeloosheid gaat ook onze gemeente niet voorbij. Voor 2015 verwachten wij dan ook dat er nog steeds een beroep op de diaconie zal worden gedaan. Als diaconie zijn we blij en dankbaar dat we over de financiële middelen beschikken om aan deze aanvragen te kunnen voldoen. Gezien de financiële reserve waar de diaconie over beschikt hoeft dat op korte termijn niet tot problemen te leiden. Sterker nog, als diaconie hopen we dat u de vrijmoedigheid neemt om o.a. bij financiële problemen, aan te kloppen bij de diaconie om erger te voorkomen.

Over discipelschap gesproken…
Ook buiten de grenzen van de kerk zijn er in Sliedrecht huishoudens die hulp nodig hebben. Als diaconie van de Hervormde Gemeente Sliedrecht participeren we in de Interkerkelijke Diaconale Commissie (IDC) van Sliedrecht. Steeds vaker komt het voor dat er mensen uit Sliedrecht, die niet zijn aangesloten bij een kerkelijke gemeente, een beroep op steun doen bij deze commissie. Daar heeft het IDC mede door onze financiële steun de middelen voor. Daarnaast is het IDC, in samenwerking met de plaatselijke gemeente, begonnen met het uitbreiden van het project Hulp Bij Thuisadministratie. Door uitbreiding van dit project kunnen meer huishoudens in Sliedrecht een beroep doen op een ‘budgetcoach’ om beter grip te krijgen op de financiële aspecten van een huishouding. Daardoor kan erger worden voorkomen. In de begroting voor 2015 is rekening gehouden met een extra bijdrage voor dit project. Daarnaast roepen wij u er als gemeente toe op om meer en meer naast onze naaste te staan. In de zin van signalering van armoede, praktische hulp aan uw directe omgeving maar ook uw bijdrage in financiële zin. Dat heeft álles met discipelschap te maken!
Uw bijdrage aan de diaconie tijdens de collecte of anderszins stelt ons in de gelegenheid dit belangrijke werk voort te kunnen zetten. Mogen wij ook voor 2015 rekenen op uw steun?

Ter inzage…
De volledige begroting 2015 van de diaconie kunt u van 10 tot en met 14 november inzien op het kerkelijk bureau tijdens de gebruikelijke openingstijden.
Mocht u n.a.v. deze begroting vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Martijn Groothedde, penningmeester van de diaconie, via telefoonnummer 0184-632333 of mail mgroothedde@hotmail.com.